Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet

Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2015 oli 76 555 412,00 euroa ja osakkeiden määrä 74 009 953.

Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Tiedon osakkeet noteerataan NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja yhteen ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä. Yhtiöjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.

Osakkeenomistajat ja omien osakkeiden omistus

Vuoden 2015 lopussa yhtiöllä oli 24 491 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista 36,2 % ja ruotsalaiset 2,3 %. Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä 22 967 yksityissijoittajaa, ja he omistivat 12 % Tiedon osakkeista.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2015 yhteensä 0,1 % osakkeista ja äänistä. He eivät omistaneet arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjä optio-oikeuksia. Toimitusjohtaja on mukana myös Tiedon pitkän aikavälin osakekannustinohjelmassa 2015–2017, joka maksetaan osittain Tiedon osakkeina. Lisäksi hän on mukana osakepohjaisessa palkitsemisohjelmassa, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Sen pohjalta hän on oikeutettu yhteensä 9 200 osakkeeseen, mikäli ohjelman kriteerit täyttyvät. Koska näihin kannustimiin liittyvien lisäosakkeiden määrä riippuu yhtiön osakkeen hinnasta mahdollisena toimitusajankohtana, ne eivät sisälly yllämainittuihin lukuihin. Tieto ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja.

Tiedolla on kolme pitkäaikaista osakkeenomistajaa, jotka omistavat yli 10 % osakkeista: Cevian Capital Partners Ltd, Solidium Oy ja Silchester International Investors LLP. Viimeisimmän, 31.8.2015 annetun ilmoituksen mukaan Cevian Capital Partners Ltd omisti 11 073 614 osaketta eli 15,0 % Tiedon osakkeista ja äänistä. Solidium Oy omisti 10,0 % Tiedon osakkeista 31.12. Perustuen 23.6.2015 tehtyyn ilmoitukseen Silchester International Investors LLP:n omistus Tiedosta oli 7 401 027 osaketta eli 10,0 % osakkeista ja äänistä.

Tieto ei ole tietoinen osakassopimuksista tai ristiinomistuksista, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrää. Koska olemassa olevien optio-ohjelmien ja osakepalkkiojärjestelmän laimennusvaikutus on rajallinen, osakkeiden voidaan katsoa olevan 100 %:sti kaupankäynnin kohteena lukuun ottamatta yhtiön omistamia omia osakkeita.

Vuoden 2015 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt omistivat yhteensä 465 084 omaa osaketta eli 0,6 % osakkeista ja äänistä.  Maaliskuussa Tiedon hallitus päätti suunnatusta osakeannista liittyen Tiedon pitkän aikavälin osakekannustinohjelman 2012–2014 ansaintajakson 2014 palkkion maksuun. Osakeannissa 38 815 Tiedon omistamaa omaa osaketta siirrettiin vastikkeetta ohjelmaan osallistuville johtoryhmän jäsenille. Lisäksi Tieto maksoi tammikuussa 2015 toimitusjohtajalle tulospohjaisen lisätulospalkkion, jossa 500 000 euron suuruinen palkkio koostui 10 688 omasta osakkeesta ja rahasuorituksesta. Vuoden aikana yhtiölle palautui 3 768 osaketta vastikkeetta. Vuoden lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli 73 544 869.

Optiotodistukset ja osakekannustinohjelmat

Tiedolla on yksi optiotodistussarja, jotka on suunnattu yhtiön avainhenkilöstölle.  Kukin optio oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden osakkeen (1:1).

Seuraava taulukko perustuu arvo-osuusjärjestelmän tietoihin 19.1.2016:

Optiosarja Yhtiön omistus Muiden haltijoiden omistus Uusien osakkeiden määrä Laimennusvaikutus, % Merkintäaika Toteutushinta, euroa
2009 C 138 675 103 159 241 834 0.33 % 1.3.2014–31.3.2016 9,13
Yhteensä 138 675 103 159 241 834 0.33 %    

Vuoden aikana optiotodistusten määrä laski 527 061:lla 241 834 optiotodistukseen. Muutos koostuu seuraavista:

  • yhteensä 153 181 liittyen merkintöihin optio-oikeuksilla 2009B
  • yhteensä 143 805 liittyen merkintöihin optio-oikeuksilla 2009C
  • joulukuussa 2015 optio-oikeuksilla 2009C merkityt 3 140 osaketta – merkityt osakkeet rekisteröitiin 19.1.2016
  • yhteensä 226 935 optio-oikeutta 2009B, joista 117 250 oli yhtiön omistuksessa, raukesi.

Yhteensä 14 875 optio-oikeutta 2009C palautui Tiedolle. Tämän seurauksena yhtiön omistamien osakeoptioiden määrä on 138 675.

Yhtiön hallitus päättää myöhemmin yhtiön hallussa olevien optioiden käytöstä. Kaikissa voimassa olevissa optio-ohjelmissa ohjelman piiriin kuuluvat henkilöt saavat pitää optiot, jos he työskentelevät konsernin palveluksessa optioiden merkintäajan alkaessa. Optio-ohjelmien ehtojen mukaan merkintähintaa alennetaan vuosittain osakekohtaisen osingon määrällä.

Vuonna 2014 Tiedon hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso ja se on voimassa vuoden 2016 loppuun. Maksettavat palkkiot vastaavat enintään 62 500 Tiedon osakkeen arvoa. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi järjestelmän yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole laimentavaa vaikutusta. Mahdollinen palkkio maksetaan vuoden 2017 alussa.

Vuonna 2015 Tiedon hallitus hyväksyi kaksi osakepohjaista kannustinjärjestelmää: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015. Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Hallitus arvioi, että näiden ohjelmien puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Näiden pohjalta yhtiö ei laske liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole laimentavaa vaikutusta. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen rahana maksettavan osuuden). Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen rahana maksettavan osuuden).

Hallituksen valtuudet

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 7 200 000 eli noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä. Valtuutusta on tarkoitus käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen.

Kurssikehitys ja vaihto

Vuoden 2015 aikana Tiedon osakkeita vaihdettiin 832,1 milj. eurolla (37 041 013 osaketta) Helsingissä ja 379,2 milj. kruunulla (1 802 615 osaketta) Tukholmassa.  Vaihdettujen osakkeiden määrä vastasi 52 %:a liikkeeseen lasketuista osakkeista. NASDAQ Helsingissä osakkeen vuoden 2015 volyymipainotettu keskikurssi oli 22,48 euroa. Vuoden lopussa kurssi oli 24,72 euroa. Ylin kaupantekokurssi oli 25,00 euroa ja alin 19,98 euroa. Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 1 829,5 (1 584,8) milj. euroa. Yhtiön osakekurssi nousi vuoden aikana Helsingissä 14 % ja Tukholmassa 11 %. Samaan aikaan OMX Helsinki -indeksi nousi 10 % ja OMX Stockholm -indeksi 6 %.

NASDAQ Helsingin ja Tukholman lisäksi Tiedon osakkeella käydään kauppaa monenkeskisillä markkinapaikoilla (MTF). Osake oli kaupankäynnin kohde ainakin seuraavissa: Chi-X, Turquoise, Burgundy ja BATS Europe. Yhteensä näillä markkinapaikoilla vaihdettiin 17 253 993 Tiedon osaketta eli noin 31 % kaupankäyntivolyymista.

Lisätietoja Tiedon osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy Tiedon verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.

OSAKEINFORMAATIO
 
  2015 2014 2013 2012 2011
Osakkeiden lukumäärä          
Osakkeiden lukumäärä 74 009 953 73 675 903 73 132 367 72 377 213 72 023 173
Ulkona olevat osakkeet 1)          
Vuoden lopussa 73 544 869 73 165 084 72 590 573 71 823 513 71 469 473
Keskimäärin 73 426 563 72 944 228 72 369 221 71 659 278 71 469 473
           
Osakepääoma tilikauden lopussa, euroa 76 555 412 76 555 412 76 555 412 75 952 174 75 841 523
           
Osakekohtaisia tunnuslukuja          
Voitto/osake, euroa          
Laimentamaton 1,23 0,48 0,86 0,41 0,84
Laimennusvaikutuksella oikaistu 1,23 0,48 0,86 0,41 0,84
Oma pääoma/osake, euroa 6,57 6,44 7,08 7,30 7,90
           
Kurssikehitys ja vaihto          
NASDAQ Helsingissä          
Ylin vaihtokurssi, euroa 25,00 22,64 18,43 15,78 15,99
Alin vaihtokurssi, euroa 19,98 16,15 14,20 11,01 8,39
Tilikauden keskikurssi, euroa 22,48 19,45 16,09 13,53 11,97
Pörssivaihto, kpl 37 041 013 28 085 320 26 657 716 38 797 365 67 249 460
Pörssivaihto, % 50,0 38,1 36,5 53,6 93,4
           
NASDAQ Tukholmassa          
Ylin vaihtokurssi, kruunua 246,10 207,90 155,00 139,50 142,20
Alin vaihtokurssi, kruunua 183,00 142,10 123,00 97,55 78,65
Tilikauden keskikurssi, kruunua 210,32 177,45 140,05 119,50 113,76
Pörssivaihto, kpl 1 802 615 3 138 593 1 511 176 4 635 237 8 349 881
Pörssivaihto, % 2,4 4,3 2,1 6,4 11,6
           
Markkina-arvo, milj. euroa 1 829,5 1 584,8 1 202,3 1 077,7 792,3
           
Osingonjako          
Osingonjako, 1000 euroa 99 290 95 177 65 369 59 709 53 602
Osinko, nimellinen, euroa 1,35 1,30 0,90 0,83 0,75
Osinko, % tuloksesta 109,8 270,8 104,7 202,4 89,3
           
Osakekurssiin suhteutettuja tunnuslukuja          
NASDAQ Helsingissä          
Hinta/voitto -suhde (P/E) 20 45 19 36 13
Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, % 5,5 6,0 5,5 5,6 6,8
NASDAQ Tukholmassa          
    Hinta/voitto -suhde (P/E) 20 45 19 36 13
Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, % 5,5 6,0 5,4 5,6 6,8
 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2015
 
    Osakkeet %
1 Cevian Capital 1) 11 073 614 15,0
2 Solidium Oy 7 415 418 10,0
3 Silchester International Investors LLP 2) 7 401 027 10,0
4 Swedbank Robur rahastot 1 703 347 2,3
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 358 840 1,8
6 Valtion Eläkerahasto 823 000 1,1
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 793 488 1,1
8 Evli rahastot 736 357 1,0
9 Nordea rahastot 570 500 0,8
10 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 541 345 0,7
  10 suurinta osakkeenomistajaa 32 416 936 43,8
  - joista hallintarekisteröityjä 20 177 988 27,3
       
  Hallintorekisterissä 26 821 392 36,2
  Muut 14 771 625 20,0
  Yhteensä 74 009 953 100,0
 
Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin  
 
Osakkeiden määrä Osakkeenomistajat Osakemäärä
  Lkm % Lkm %
1–100 5 588 36,3 323 856 0,4
101–500 6 110 39,6 1 642 951 2,2
501–1 000 1 831 11,9 1 415 375 1,9
1 001–5 000 1 581 10,3 3 392 918 4,6
5 001–10 000 155 1,0 1 111 040 1,5
10 001–50 000 94 0,6 1 899 858 2,6
50 001–100 000 24 0,2 1 586 319 2,1
100 001–500 000 23 0,2 5 033 152 6,8
500 001– 8 0,1 57 593 924 77,8
Osakepääoman muutokset
 
(1 osake= 1 ääni) Osakkeita Osakepääoma, euroa
Yhteensä 31.12.2006 75 841 462 75 841 462
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2007 1 883 350 0
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2007 61 61
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2008 1 935 000 0
Yhteensä 31.12.2011 72 023 173 75 841 523
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2012 354 040 110 651
Yhteensä 31.12.2012 72 377 213 75 952 174
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2013 755 154 603 238
Yhteensä 31.12.2013 73 132 367 76 555 412
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2014 543 536 0
Yhteensä 31.12.2014 73 675 903 76 555 412
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2015 334 050 0
Yhteensä 31.12.2015 74 009 953 76 555 412
Tieto, kaupankäyntitunnuksia
   
NASDAQ OMX Helsinki TIEV
NASDAQ OMX Stockholm TIEN
Thomson Reuters, Helsinki TIE1V.HE
Thomson Reuters, Stockholm TIEN.ST
Bloomberg, Helsinki TIE1V FH
Bloomberg, Stockholm TIEN SS
ISIN Code FI0009000277