Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT
 
  2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 1 460,1 1 522,5
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 125,2 61,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,6 4,0
Liikevoitto (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä 1), milj. euroa 150,8 150,2
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1), % liikevaihdosta 10,3 9,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 119,3 56,6
Osakekohtainen tulos, euroa 1,23 0,48
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 1), euroa 1,51 1,56
Oma pääoma/osake, euroa 6,57 6,44
Osinko/osake, euroa 1,35 1,30
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 136,7 43,5
Oman pääoman tuotto, % 19,0 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,4 9,8
Nettovelkaantumisaste, % 2,7 -12,6
Omavaraisuusaste, % 46,2 47,8
Henkilöstö keskimäärin 13 184 14 007
Henkilöstö 31.12. 13 083 13 720
     
VIIDEN VUODEN LUVUT
 
  2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto, milj. euroa 1 460,1 1 522,5 1 606,8 1 825,3 1 828,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 125,2 61,1 85,7 63,0 98,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,6 4,0 5,3 3,5 5,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa 119,3 56,6 79,1 56,7 91,3
% liikevaihdosta 8,2 3,7 4,9 3,1 5,0
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Laimentamaton 1,23 0,48 0,86 0,41 0,84
Laimennusvaikutuksella oikaistu 1,23 0,48 0,86 0,41 0,84
           
Oma pääoma/osake, euroa 6,57 6,44 7,08 7,30 7,90
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 086,3 1 031,5 1 094,6 1 179,6 1 279,9
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 19,0 7,1 12,0 5,5 10,7
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 1) 20,4 9,8 13,5 13,2 18,3
Omavaraisuusaste, % 46,2 47,8 49,3 46,9 46,4
Nettovelkaantumisaste, % 2,7 -12,6 3,0 4,5 14,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 136,7 43,5 71,7 62,9 103,6
% liikevaihdosta 9,4 2,9 4,5 3,4 5,7
           
Henkilöstö keskimäärin 13 184 14 007 15 170 17 646 18 098
           
           
2012 luvut on oikaistu uudistetun IAS 19:n mukaisesti.
           
2013 luvut on oikaistu IFRS 11 'Yhteisjärjestelyt' -standardin mukaisesti. 12 kuukauden keskimääräisessä nimittäjässä olevia tase-eriä, jotka koskevat vuotta 2012, ei ole mukautettu IFRS 11-standardin mukaisiksi.
           
Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.
TUNNUSLUVUT KATSAUSJAKSOITTAIN
 
Tilintarkastamaton 2015 1)
1–12
2015
10–12
2015
7–9
2015
4–6
2015
1–3
2014 1)
1–12
2014
10–12
2014
7–9
2014
4–6
2014
1–3
Liikevaihto, milj. euroa 1 460,1 395,6 335,1 363,8 365,6 1 522,5 402,9 346,2 386,4 387,0
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 125,2 46,8 41,4 23,1 13,9 61,1 9,5 -3,9 21,5 34,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa 119,3 45,8 39,5 21,8 12,2 56,6 8,6 -5,3 20,5 32,8
                     
Osakekohtainen tulos, euroa                    
Laimentamaton 1,23 0,47 0,40 0,24 0,12 0,48 0,09 -0,17 0,23 0,34
Laimennusvaikutuksella oikaistu 1,23 0,47 0,40 0,24 0,12 0,48 0,09 -0,17 0,23 0,34
                     
Oma pääoma/osake, euroa 6,57 6,57 5,90 5,69 5,45 6,44 6,44 6,52 6,70 6,56
Omavaraisuusaste, % 46,2 46,2 44,3 44,8 39,6 47,8 47,8 51,4 48,7 44,9
Korollinen nettovelka, milj. euroa 13,2 13,2 57,7 5,3 -85,9 -59,2 -59,2 25,7 30,3 -20,5
Nettovelkaantumisaste, % 2,7 2,7 13,3 1,3 -21,5 -12,6 -12,6 5,4 6,2 -4,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat,
milj. euroa
136,7 32,7 81,8 10,6 11,6 43,5 12,9 10,1 7,1 13,4
                     
Henkilöstö                    
Jakson lopussa 13 083 13 083 13 179 12 949 13 456 13 720 13 720 13 878 14 126 14 102
Keskimäärin, kumulatiivinen 13 184 13 184 13 230 13 346 13 580 14 007 14 007 14 105 14 180 14 196
                     
                     
Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.