Tuloslaskelma (IFRS)

TULOSLASKELMA (IFRS)
 
Milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Liikevaihto   1 1 460,1 1 522,5
         
Liiketoiminnan muut tuotot   3 30,5 18,1
         
Palvelut ja tavarat     -230,2 -247,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6, 7 -828,3 -846,0
Poistot 11, 12 -56,6 -64,4
Arvonalentumiset   1 - -39,6
Liiketoiminnan muut kulut   4 -254,5 -287,4
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta   16 4,2 5,3
Liikevoitto     125,2 61,1
         
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot   8 1,9 1,2
Korkokulut ja muut rahoituskulut   8 -5,4 -4,9
Nettokurssivoitot/-tappiot   8 -2,4 -0,8
Voitto ennen veroja     119,3 56,6
         
Tuloverot   9 -28,8 -21,6
Tilikauden voitto     90,5 35,0
         
Tilikauden voitto jakautuu        
Emoyhtiön omistajille     90,5 35,0
Määräysvallattomille omistajille     0,0 0,0
      90,5 35,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa   10    
Laimentamaton     1,23 0,48
Laimennusvaikutuksella oikaistu     1,23 0,48
         
Laaja tulos, milj. euroa        
         
Tilikauden voitto     90,5 35,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi        
Muuntoerot     2,3 -10,1
Rahavirran suojaukset     0,5 1,4
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi        
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto/tappio
(verojen jälkeen)
    9,5 -10,3
Laaja tulos     102,8 16,0
         
Tulos jakautuu        
Emoyhtiön omistajille     102,8 16,0
Määräysvallattomille omistajille     0,0 0,0
      102,8 16,0
         
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.

Tulosvertailu

Koko vuoden liikevaihto laski 4,1 % ja oli 1 460,1 (1 522,5) milj. euroa. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski orgaanisesti 2,6 %. Lasku johtui Tuotekehityspalvelujen merkittävien projektien päättymisestä, josta yhtiö ilmoitti lokakuussa 2014. Valuuttakursseilla oli 28 milj. euron kielteinen vaikutus liikevaihtoon. Liiketoimintaostoilla oli 17 milj. euron myönteinen ja liiketoimintojen myynnillä 15 milj. euron kielteinen vaikutus liikevaihtoon. IT-palveluiden liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 2,7 %. 

Koko vuoden liikevoitto (EBIT) oli 125,2 (61,1) milj. euroa eli 8,6 % (4,0) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 31,7 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja, 6,2 milj. euron myyntivoiton ja -0,1 milj. euron oikaisun, joka liittyy metsäteollisuuden liiketoiminnan myyntiin Isossa-Britanniassa vuonna 2013. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1) oli 150,8 (150,2) milj. euroa eli 10,3 % (9,9) liikevaihdosta.

Tieto kasvatti investointejaan kasvualueisiin, ja kannattavuuteen vaikuttivat myös Jatkuvien palveluiden automatisointiohjelmaan liittyvät kulut. Kehittämiskustannukset kasvoivat yhteensä 15 milj. euroa koko vuonna. Valuuttakurssimuutoksilla oli 9 milj. euron kielteinen vaikutus liikevoittoon. Tehostamistoimilla oli noin 30 milj. euron myönteinen vaikutus IT-palveluiden liikevoittoon. Toisaalta noin 20 milj. euron palkkainflaatio ja rekrytoinnit uusille alueille vaikuttivat kannattavuuteen kielteisesti.

Henkilöstökulut laskivat 2,1 % ja niiden osuus liikevaihdosta oli 56,7 % (55,6). Henkilöstökuluihin sisältyy uudelleenjärjestelykuluja 30,9 (30,4) milj. euroa. Tulospalkkiovaraukset olivat 29,7 (27,5) milj. euroa. Keskimääräinen kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 13 184 (14 007).

Nettorahoituskustannukset olivat 5,9 (4,5) milj. euroa. Netto korkokustannukset olivat 2,2 (2,8) milj. euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat 2,4 (0,8) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 (-0,9) milj euroa.

Tuloslaskelman välittömiin veroihin sisältyy 22,6 milj. euroa kuluneelta vuodelta maksettavaa tuloveroa ja 6,5 milj. euroa (negatiivinen) laskennallista veron muutosta. Verokanta Suomessa oli 20,0 % ja Ruotsissa 22,0 %.

Kulurakenne, % 2015 2014
Palvelut ja tavarat 16,8 16,7
Henkilöstökulut 60,5 57,0
Liiketoiminnan muut kulut 18,6 19,3
Arvonalentumistappio - 2,7
Suunnitelman mukaiset poistot 4,1 4,3
Yhteensä 100,0 100,0