Tase (IFRS)

TASE (IFRS)
 
Milj. euroa Liite 31.12.2015 31.12.2014
           
VASTAAVAA
           
Pitkäaikaiset varat          
Liikearvo 11, 14, 15 384,9 323,7
Muut aineettomat hyödykkeet     11 41,0 32,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     12 83,0 82,2
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta     16 17,2 19,3
Laskennalliset verosaamiset     17 31,6 27,9
Rahoitusleasingsaamiset     24 4,6 5,4
Muut korolliset saamiset       0,1 0,9
Myytävissä olevat rahoitusvarat     13 0,7 0,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä       563,1 492,9
Lyhytaikaiset varat          
Myyntisaamiset ja muut saamiset     18 353,9 371,2
Eläkesaamiset     22 6,6 -
Rahoitusleasingsaamiset     24 3,5 4,7
Muut korolliset saamiset       0,4 0,3
Verosaamiset       2,6 1,8
Rahavarat     19 156,2 160,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä       523,2 538,6
           
Varat yhteensä       1 086,3 1 031,5
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT
           
Oma pääoma          
Osakepääoma     20 76,6 76,6
Ylikurssirahasto ja muut rahastot     20 44,6 43,9
Osakeanti optio-oikeuksilla     20 0,0 0,5
Kertyneet voittovarat       361,6 350,1
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       482,8 471,1
Määräysvallattomien omistajien osuus       0,1 0,1
Oma pääoma yhteensä       482,9 471,2
Pitkäaikaiset velat          
Lainat   24, 25 105,0 100,8
Laskennalliset verovelat     17 28,7 22,9
Varaukset     23 6,1 15,2
Eläkevelvoitteet     22 16,7 24,0
Muut pitkäaikaiset velat       1,5 2,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä       158,0 165,0
Lyhytaikaiset velat          
Ostovelat ja muut velat     26 334,6 339,9
Verovelat       14,9 12,3
Varaukset     23 22,9 31,3
Lainat   24, 25 73,0 11,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä       445,4 395,3
           
Oma pääoma ja velat yhteensä       1 086,3 1 031,5
 
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.

Tasevertailu

Varat

Konsernin taseen loppusumma oli 1 086,3 (1 031,5) milj. euroa eli nousua 5,3 %. Liikearvo kasvoi 384,9 (323,7) milj. euroon. Yritysostot kasvattivat liikearvoa 63,5 milj. euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 50,5 (42,5) milj. euroa mukaan lukien uudet rahoitusleasingsopimukset.

Varat tase-erittäin    
     
31.12., % 2015 2014
Liikearvo 35.4 31.4
Muut aineettomat hyödykkeet 3,8 3,2
Aineellinen omaisuus 7,6 8.0
Muut varat 38,8 41.8
Rahavarat 14,4 15,6
Yhteensä 100,0 100,0

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma oli 482,9 (471,2) milj. euroa. Tilikauden nettotulos kasvatti omaa pääomaa 90,5 milj. euroa ja osingot vähensivät omaa pääomaa 95,2 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 46,2 % (47,8). Nettovelkaantumisaste nousi 2,7 %:iin (-12,6). Korollinen nettovelka oli 13,2 (-59,2) milj. euroa sisältäen 171,3 milj. euroa korollista velkaa, 6,7 milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 8,1 milj. euroa rahoitusleasingsaatavia, 0,5 milj. euroa muita korollisia saatavia ja 156,2 milj. euroa rahavaroja.

Oma pääoma ja velat tase-erittäin    
     
31.12, % 2015 2014
Osakepääoma 7,0 7,4
Muu oma pääoma 37,4 38,3
Korollinen vieras pääoma 16,4 10,9
Korottomat velat 39,2 43,4
Yhteensä 100,0 100,0