Rahoitusriskien hallinta

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
 
Tieto altistuu toiminnassaan eri rahoitusriskeille: markkinariskille (valuutta-, korko- ja hyödykeriski), luottoriskille ja likviditeettiriskille. Tiedon operatiiviset rahoitustoiminnot on keskitetty Konsernirahoitukseen. Konsernirahoitus vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta sekä riittävän likviditeettiaseman ylläpitämisestä. Tiedon hallituksen hyväksymä konsernin rahoituspolitiikka määrittää periaatteet ja määritelmät likviditeetti-, korko-, valuutta- ja vastapuoliriskien hallintaan. Rahoituspolitiikka kuvaa lisäksi vastuunjaon rahoitusriskien hallinnassa. Konserni seuraa rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti.
 
Markkinariski
                   
Valuuttariskin hallinta
 
Transaktioriski
                   
Valuuttariskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa konsernin taloudellinen asema muuttuu valuuttakursseissa tapahtuneiden muutosten johdosta. Ulkomaankauppa, likviditeetin hallinta euroalueen ulkopuolella olevissa maissa ja konsernin sisäiset rahoitustapahtumat muodostavat konsernin valuuttariskin. Konsernin rahoituspolitiikan tavoitteena on turvata operatiivisen liiketoiminnan kannattavuus hallinnoimalla tunnistettuja valuuttariskejä. Samalla pyritään kuitenkin säilyttämään konsernitasolla riittävä joustavuus sopeuduttaessa valuuttamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Rahoituspolitiikka määrittää hyväksytyt suojausinstrumentit, ja yhtiön politiikan mukaan suojaudutaan kaikilta tunnistetuilta valuuttariskeiltä määriteltyjen limiittien puitteissa. Valuuttapositio sisältää konserniyhtiöiden vieraissa valuutoissa olevat myyntisaamiset ja ostovelat, tytäryhtiörahoituksen tapahtumat, valuuttatilien saldot sekä ennustetut rahavirrat kuten vahvistetut osto- ja myyntisopimukset.
 
Ruotsin kruunu, Norjan kruunu, Tsekin koruna, Intian rupia, Puolan zloty ja Yhdysvaltain dollari ovat suurimmat valuutat riskipositiossa. Venäjän ruplalla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin valuuttapositioon. Vuoden 2015 aikana Tieto käytti valuuttariskien suojaamiseen valuuttatermiinejä, -optioita ja -swappeja. Ulkomaanrahan määräisistä sopimuksista kertyneet voitot ja tappiot esitetään konsernin tuloksessa, poislukien sopimukset Tsekin korunassa euroa vastaan, jossa sovelletaan suojauslaskentaa, ja joiden realisoitumattomien sopimusten tulos kirjataan konsernin omaan pääomaan. Tsekin korunaa koskien suojauslaskentaa ei ole sovellettu huhtikuun 2015 jälkeen tehdyissä valuuttakaupoissa. Aiemmin tehtyjen valuttakauppojen vaikutukset pysyvät oman pääoman erissä, kunnes suojattavan erän vaikutus kirjaantuu tuloslaskelmaan tai kunnes suojattavan erän ei uskota enää realisoituvan. Valuuttajohdannaissopimusten maturiteetti on alle 12 kuukautta.
 
Konsernityhtiöiden tulee suojata niiden tunnistetut valuuttariskit Konsernirahoituksen kanssa, ellei tälle ole juridisia esteitä. Konsernin valuuttaposition vertailuarvo on tilanne, jossa kaikki tunnetut valuuttariskit on suojattu. Poikkeama tästä vertailuarvosta on konsernin avoin valuuttapositio. Konsernin bruttomääräisestä valuuttapositiosta voidaan tehdä seuraavat poikkeamat (tunnistetuista valuuttariskeistä, poislukien suojaustransaktiot):
• +/- 15 %: Konsernirahoitus
• +/- 25 %: Treasury Committee
• suuremmat poikkeamat: Hallitus
Suojausaste 31.12.2015 oli 90 % (2014: 95 %).
 
Milj. euroa Rahoituserien
positio
Ennustetut rahavirrat Valuuttapositio yhteensä Ulkoiset valuutta-suojaukset     Transaktioriskin herkkyys 1) Ulkoisten valuutta-suojausten herkkyys 1) Netto-
vaikutus tulokseen
SEK                  
31.12.2015 -72,0 31,8 -40,2 42,9     7,2 -4,3 2,9
31.12.2014 -21,0 20,2 -0,8 0,9     2,1 -0,1 2,0
                   
NOK                  
31.12.2015 -27,9 -5,9 -33,8 31,2     2,8 -3,1 -0,3
31.12.2014 -23,1 0,0 -23,1 22,1     2,3 -2,2 0,1
                   
PLN 2)                  
31.12.2015 1,0 -12,3 -11,3 11,7     -0,1 -1,2 -1,3
31.12.2014 0,0 -8,0 -8,0 8,2     0,0 -0,8 -0,8
                   
CZK 2)                  
31.12.2015 -7,8 -65,1 -72,9 65,3     0,8 -6,5 -5,8
31.12.2014 -3,6 -53,4 -57,0 57,0     0,4 -5,7 -5,3
                   
INR                  
31.12.2015 -11,4 -54,0 -65,4 52,7     1,1 -5,3 -4,1
31.12.2014 -2,8 -14,6 -17,4 14,6     0,3 -1,5 -1,2
                   
USD                  
31.12.2015 1,0 16,0 17,0 -15,2     -0,1 1,5 1,4
31.12.2014 2,2 1,1 3,3 -2,9     -0,2 0,3 0,1
                   
Muut                  
31.12.2015 -1,3 5,8 4,5 -6,8     0,1 0,7 0,8
31.12.2014 -5,7 0,0 -5,7 0,4     0,6 -0,0 0,5
 
 
 
Translaatioriski
 
Rahoituspolitiikan mukaan translaatioposition suojauksesta päättää hallitus. Positioon sisältyy euromaiden ulkopuolisten tytäryhtiöiden hankintahinta, osakepääoma, sidotut ja vapaat oman pääoman erät sekä tilikauden tulos. Suurin osa translaatioriskistä koostuu 2 016 miljoonan Ruotsin kruunun positiosta. Translaatiopositiota ei ollut suojattu vuoden 2015 lopussa.
 
Korkoriskin hallinta
 
Merkittävin osa konsernin korkoriskistä koostuu lainoista sekä rahavarojen sijoituksista. Korkoriskin hallinnan tavoite on minimoida korkovaihtelujen vaikutus Tiedon vuositulokseen ja taloudelliseen asemaan. Konsernirahoitus vastaa konsernin korkoposition seurannasta ja hallinnasta. Korkoriski muodostuu konsernin korollisista veloista ja saatavista sekä korkojohdannaissopimuksista. Rahoituspolitiikka määrittää konsernin korkoriskin hallintaperiaatteet sekä hyväksytyt suojausinstrumentit. Rahoituspolitiikan mukaisesti konsernin korkoposition vertailuluku on määritetty vastaamaan 12 kk:n korkosidonnaisuusaikaa eli aikaa, jonka kuluessa korkomuutokset vaikuttavat keskimäärin yhtiön korkoasemaan. Vuoden 2015 Tiedon rahoituksesta merkittävä osa muodostui toukokuussa 2013 liikkeellelasketusta 6 vuoden kiinteäkorkoisesta joukkovelkakirjalainasta. Sen myötä lainojen korkosidonnaisuusaika vuoden lopussa oli 27 kk (49 kk vuoden 2014 lopussa).
 
31.12.2015
Milj. euroa
    Määrä Duraatio Keskikorko, % Korko-
herkkyys 3)
Pääomamarkkinat     -99,5 3,4 2,9 0,0
Rahamarkkinat     156,2 0,0 0,9 1,6
Muut lainat           -71,8 0,2 0,5 -0,7
Muut saatavat         0,5 1,4 6,5 0,0
 
31.12.2014
Milj. euroa
    Määrä Duraatio Keskikorko, % Korko-
herkkyys 3)
Pääomamarkkinat   -99,3 4,1 2,9 0,0
Rahamarkkinat     160,6 0,0 0,3 1,6
Muut lainat     -13,0 0,2 1,2 -0,1
Muut saatavat     1,1 1,0 0,0 0,0
                   
                   
Hyödykeriskien hallinta
                   
Konserni on muuttanut sähkön hankintakäytäntöään joulukuussa 2015. Valtaosa sähkön hankinnasta on keskitetty valitulle toimittajalle. Toimintamallin mukaan konserni ei enää tee omissa nimissään sähkön suojaussopimuksia.
                   
Likviditeettiriskin hallinta ja jälleenrahoitus
                   
Likviditeettiriskin hallinta ja jälleenrahoitusperiaatteet on määritelty rahoituspolitiikassa. Yksi konsernirahoituksen päätehtäviä on riittävän likviditeetin turvaaminen konsernille. Konsernillla on 150 milj. euron sitova luottolimiittisopimus, joka erääntyy 2020. Toukokuussa 2013 konserni laski liikkeelle kuusivuotisen 100 milj. joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy maksettavaksi vuonna 2019. Likviditeetin turvaamiseksi konsernilla on myös konsernitililimiittejä sekä 250 milj. euron yritystodistusohjelma. Lisäksi käytettävissä on 50 milj. euron suuruinen saatavien myynti -fasiliteetti.
                   
Velan rakenne            
                   
31.12.2015       Erääntymisajankohta      
Milj. euroa   Käytössä Käyttämättä 2016 2017 2018 2019 2020 2021–
Lainat Joukkovelkakirjalaina 100,0   - - - 100,0 - -
  Yritystodistusohjelma 50,0 200,0 50,0 - - - - -
  Luottolimiittisopimus   150,0 - - - - - -
  Velat yhteisyrityksille 19,3   19,3 - - - - -
  Muut lainat 2,6   2,6 - - - - -
    171,9 350,0 71,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
                   
  Korot     4,8 2,9 2,9 1,1 - -
                   
Johdannaisten
velat/saamiset
Termiinisopimukset, menovirta     294,5 - - - - -
  Termiinisopimukset, tulovirta     -294,5 - - - - -
  Johdannaiset, netto     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                   
Ostovelat Menovirta     78,7 - - - - -
        - - - - - -
Muut velat Rahoitusleasingvastuut 7,4   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -
        - - - - - -
Yhteensä   179,3 350,0 156,9 4,4 4,4 102,6 1,5 0,0
                   
                   
31.12.2014       Erääntymisajankohta      
Milj. euroa   Käytössä Käyttämättä 2015 2016 2017 2018 2019 2020–
Lainat Joukkovelkakirjalaina 100,0   - - - - 100,0 -
  Yritystodistusohjelma   250,0 - - - - - -
  Luottolimiittisopimus   100,0 - - - - - -
  Velat yhteisyrityksille 9,0   9,0 - - - - -
  Muut lainat 4,0   2,5 1,5 - - - -
    113,0 350,0 11,5 1,5 0,0 0,0 100,0 0,0
                   
  Korot     3,0 2,9 2,9 2,9 1,1 -
                   
Johdannaisten
velat/saamiset
Termiinisopimukset, menovirta     160,1 - - - - -
  Termiinisopimukset, tulovirta     -160,1 - - - - -
  Johdannaiset, netto     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                   
Ostovelat Menovirta 91,0   91,0 - - - - -
                   
Muut velat Rahoitusleasingvastuut 0,3   0,3 - - - - -
                   
Yhteensä   204,3 350,0 105,8 4,4 2,9 2,9 101,1 0,0
 
 
Luottoriskin hallinta
 
Luottoriskiä hallinnoidaan konsernitasolla. Konsernin luottoriski koostuu sijoituksista, johdannaissopimuksista ja asiakkaisiin liittyvistä riskeistä, kuten myyntisaamisista. Konsernirahoitus ylläpitää vastapuolilistaa yritystodistuslimiittien ja muiden rahoitustransaktioiden osalta rahoituspolitiikassa määriteltyjen rajoitusten puitteissa. Rahoituspolitiikan mukaisesti yhtiön käyttämien pääpankkien pitkäaikaisten luottojen rating tulee olla vähintään tasolla Baa3 tai BBB-. Konsernin luottoriskipolitiikka määrittää rajat hyväksyttävälle asiakasluottoriskin tasolle. Asiakkaisiin liittyviä luottoriskejä seurataan maksukäyttäytymiseen sekä asiakkaiden taloudelliseen asemaan perustuen. Luottotappiovaraus tehdään asiakassaatavista, jotka ovat enemmän kuin 90 päivää myöhässä. Vuonna 2015 luottotappiovarausten määrää purettiin 1,9 milj. euroa (1,0 milj. euron purku vuonna 2014). Luottotappioita kirjattiin 2015 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa vuonna 2014). Raportointihetken maksimiluottoriski on myyntisaamisten käypä arvo. Konsernin hallussa ei ole vakuuksia luottoriskin turvaamiseksi. Konsernilla on erään pääpankkinsa kanssa solmittu saatavien myyntifasiliteetti. Fasiliteetin kokonaismäärä on 50 milj. euroa. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä yksittäisten asiakkaiden, toimialojen ja/tai alueiden suhteen.
 
Pääoman hallinta
 
Konsernin tavoitteena on pitää pääomarakenne tasolla, joka varmistaa riittävän taloudellisen liikkumavaran yhtiön toiminnalle. Konsernin pääomarakennetta seurataan säännöllisesti nettovelan ja EBITDA:n (Net debt/EBITDA) suhteen kautta. Nettovelka/EBITDA lasketaan jakamalla korollinen nettovelka viimeisen 12 kuukauden EBITDA:lla (pois lukien myyntivoitot).
                   
  31.12.2015 31.12.2014
Nettovelka 13,2 -59,2
12 kk EBITDA (poislukien myyntivoitot) 175,2 164,8
Nettovelka/EBITDA (poislukien myyntivoitot) 0,1 -0,4
 
 
Rahoitusvarojen ja velkojen kuittaaminen
 
Netotussopimusten alaisten rahoitusvarojen ja -velkojen osalta jokainen konsernin ja sen vastapuolen välinen sopimus voidaan netottaa, mikäli molemmat osapuolet näin päättävät. Mikäli tällaista päätöstä ei ole tehty, rahoitusvarat ja -velat selvitetään bruttomääräisinä. Monissa sopimuksissa netotus on mahdollista ainoastaan toisen sopimusosapuolen sopimusrikkomuksen tapauksessa. Rahoitusvarat koostuvat myyntisaamisista, johdannaissopimuksista sekä kassavaroista. Rahoitusvelat koostuvat ostoveloista ja johdannaissopimuksista. Myyntisaamisia, kassavaroja ja ostovelkoja ei ole sisällytetty alla olevaan taulukkoon sillä ne eivät ole netotussopimusten tai vastaavien alaisia ja ne selvitetään bruttomääräisinä samoin kuin johdannaiset.
 
Rahoitusvarat
               
              Liitännäiset, netottamattomat
tase-erät
 
31.12.2015 Rahoitusvarojen
kirjatut
bruttomäärät
Taseessa netotettujen rahoitusvelkojen bruttomäärät Netto-rahoitusvarat taseessa Rahoitus-
instrumentit
Saatu käteisvakuus Nettosumma
Johdannaissaamiset 1,6 0,0 1,6 -1,2 0,0 0,4
Yhteensä 1,6 0,0 1,6 -1,2 0,0 0,4
             
            Liitännäiset, netottamattomat
tase-erät
 
31.12.2014 Rahoitusvarojen
kirjatut
bruttomäärät
Taseessa netotettujen rahoitusvelkojen bruttomäärät Netto-rahoitusvarat taseessa Rahoitus-
instrumentit
Saatu käteisvakuus Nettosumma
Johdannaissaamiset 1,4 0,0 1,4 -0,6 0,0 0,8
Yhteensä 1,4 0,0 1,4 -0,6 0,0 0,8
                 
                 
Rahoitusvelat
                   
            Liitännäiset, netottamattomat
tase-erät
 
31.12.2015 Rahoitusvelkojen
kirjatut
bruttomäärät
Taseessa netotettujen rahoitusvarojen bruttomäärät Nettorahoitusvelat taseessa Rahoitus-
instrumentit
Saatu käteisvakuus Nettosumma
Johdannaisvelat -1,4 0,0 -1,4 1,2 0,0 -0,2
Yhteensä -1,4 0,0 -1,4 1,2 0,0 -0,2
             
            Liitännäiset, netottamattomat
tase-erät
 
31.12.2014 Rahoitusvelkojen
kirjatut
bruttomäärät
Taseessa netotettujen rahoitusvarojen bruttomäärät Nettorahoitusvelat taseessa Rahoitus-
instrumentit
Saatu käteisvakuus Nettosumma
Johdannaisvelat -1,9 0,0 -1,9 0,6 0,0 -1,3
Yhteensä -1,9 0,0 -1,9 0,6 0,0 -1,3