Rahavirtalaskelma (IFRS)

RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
 
Milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta        
Tilikauden voitto     90,5 35,0
Oikaisut        
Poistot ja arvonalentumiset 11, 12 56,6 104,0
Osakeperusteiset maksut     1,0 0,1
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot 3, 4 -6,8 -0,4
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta   16 -4,2 -5,3
Muut oikaisut     -2,0 -2,1
Rahoituskulut, netto   8 5,9 4,5
Tuloverot   9 28,8 21,6
Nettokäyttöpääoman muutos        
Lyhytaikaisten saamisten muutos     29,3 14,5
Varastojen muutos     0,0 0,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos     -44,3 2,8
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja     154,8 174,8
Saadut leasing-sopimuksiin liittyvät korkotuotot     0,3 0,2
Saadut korot     1,2 0,9
Maksetut korot     -3,8 -4,0
Muut rahoitustuotot     8,7 5,2
Muut rahoituskulut     -13,6 -8,1
Saadut osingot pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista   16 5,4 5,9
Maksetut välittömät verot     -20,4 -7,0
Liiketoiminnan rahavirta     132,6 167,9
         
Investointien rahavirta        
Konserniyritysten ja liiketoimintojen hankinnasta johtuva nettorahavirta   14 -73,7 3,7
Muut käyttöomaisuusinvestoinnit     -43,7 -43,0
Konserniyritysten ja liiketoimintojen myynnistä johtuva nettorahavirta     8,3 3,3
Käyttöomaisuusmyynnit     0,6 0,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit     0,5 -
Lainasaamisten muutos     2,7 -3,5
Investointien rahavirta     -105,3 -38,9
         
Rahoituksen rahavirta        
Maksetut osingot     -95,2 -65,4
Käytetyt optiot     3,6 5,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut     -0,3 -3,7
Lyhytaikaisten lainojen nostot     288,1 227,1
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -228,4 -245,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot     - -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -1,8 -3,2
Rahoituksen rahavirta     -34,0 -84,8
         
Rahavarojen muutos     -6,7 44,2
         
Rahavarat kauden alussa   19 160,6 114,1
Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin     2,3 2,3
Rahavarojen muutos     -6,7 44,2
Rahavarat kauden lopussa   19 156,2 160,6
         
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.