Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS)

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)
 
    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien omistajien osuus
Oma
pää-
oma
yht.
Milj. euroa Liite Osake-
pää-
oma
Yli-
kurssi-
rahasto
ja muut
rahastot
Osake-
anti
optio-
oikeuk-
silla
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Raha-
virran
suo-
jauk-
set
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-
neet
voitto-
varat
Yht.    
31.12.2013   76,6 45,7 0,1 -11,6 -26,6 -1,7 3,1 428,5 514,1 0,1 514,2
                         
Tilikauden laaja tulos                        
Tilikauden voitto                 35,0 35,0 0,0 35,0
Muut laajan tuloksen erät                        
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen tappio (verojen jälkeen)                 -10,3 -10,3   -10,3
Muuntoerot     -1,8     -24,4     16,1 -10,1   -10,1
Rahavirran suojaukset
(verojen jälkeen)
28           1,4     1,4   1,4
Laaja tulos     -1,8     -24,4 1,4   40,8 16,0 0,0 16,0
                         
Liiketoimet omistajien kanssa                        
Omaan pääomaan kirjatut
osakeperusteiset maksut
6               0,6 0,6   0,6
Osingonjako                 -65,4 -65,4   -65,4
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla
      -0,1       5,4   5,3   5,3
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla,
rekisteröimätön
      0,5           0,5   0,5
Määräysvallattomien
omistajien osuus
                      0,0
Liiketoimet omistajien
kanssa yht.
  0,0 0,0 0,4 0,0     5,4 -64,8 -59,0 0,0 -59,0
                         
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten vaikutus                 0,0 0,0   0,0
                         
31.12.2014   76,6 43,9 0,5 -11,6 -51,0 -0,3 8,5 404,5 471,1 0,1 471,2
                         
    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien omistajien osuus
Oma
pää-
oma
yht.
Milj. euroa Liite Osake-
pää-
oma
Yli-
kurssi-
rahasto
ja muut
rahastot
Osake-
anti
optio-
oikeuk-
silla
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Raha-
virran
suo-
jauk-
set
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-
neet
voitto-
varat
Yht.    
31.12.2014   76,6 43,9 0,5 -11,6 -51,0 -0,3 8,5 404,5 471,1 0,1 471,2
                         
Tilikauden laaja tulos                        
Tilikauden voitto                 90,5 90,5 0,0 90,5
Muut laajan tuloksen erät                        
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto (verojen jälkeen)                 9,5 9,5   9,5
Muuntoerot     0,7     1,8     -0,2 2,3   2,3
Rahavirran suojaukset
(verojen jälkeen)
28           0,5     0,5   0,5
Laaja tulos     0,7     1,8 0,5   99,8 102,8 0,0 102,8
                         
Liiketoimet omistajien kanssa                        
Omaan pääomaan kirjatut
osakeperusteiset maksut
6               1,0 1,0   1,0
Osingonjako                 -95,2 -95,2   -95,2
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla
      -0,5       3,6   3,1   3,1
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla,
rekisteröimätön
      0,0           0,0   0,0
Määräysvallattomien
omistajien osuus
                      0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yht.   0,0 0,0 -0,5 0,0     3,6 -94,2 -91,1 0,0 -91,1
                         
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten vaikutus                 0,0 0,0   0,0
                         
31.12.2015   76,6 44,6 0,0 -11,6 -49,2 0,2 12,1 410,1 482,8 0,1 482,9
 
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.