Ympäristövastuu

Tieto suhtautuu ympäristöhaasteisiin ennakoivasti ja harjoittaa liiketoimintaansa vastuullisesti. Yhtiö on mukana useissa kestävän kehityksen indekseissä, ja sen toiminta on sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti.

Vuonna 2015 yhtiö osallistui jälleen YK:n Global Compact -aloitteeseen. Se on suunnattu yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaansa ja laatia strategiansa kymmenen yleisesti hyväksytyn periaatteen pohjalta. Periaatteet koskevat mm. ihmisoikeuksia, työmarkkinoita, ympäristöä ja korruption vastaisuutta.

Tiedon ympäristökuormitus liittyy lähinnä konesalien, toimistojen ja muiden toimitilojen energiankulutukseen (lämmitys, jäähdytys, sähkö), matkustamiseen sekä paperin ja muiden tarvikkeiden käyttöön.

Yhtiö käyttää ympäristönhallinnan järjestelmänsä mukaisesti suunnitelmallista menetelmää tärkeimpien ympäristövaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa. Yhtiön järjestelmä on ISO 14001 -standardin mukainen. Tiedon tavoitteena on toteuttaa ympäristöhallintajärjestelmä toimipisteissä, joissa on yli 50 työntekijää, ja näin saada ISO 14001-sertifiointi. Ympäristönhallinnan periaatteiden mukaisesti työntekijät ovat vastuussa siitä, että ympäristötietoisuus ja siihen liittyvät toimet sisältyvät päivittäiseen työskentelyyn. Esimiehet varmistavat, että heidän organisaationsa ymmärtää periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.

Suuri osa Tiedon energian kulutuksesta ja kasvihuonepäästöistä liittyy yhtiön konesaleihin. Niissä sijaitsevien palvelinten ja tietokoneiden sekä jäähdytysjärjestelmien tarvitsema energia vastaa noin 30 %:a yhtiön kasvihuonepäästöistä. Tieto pyrkii parantamaan konesalien energiatehokkuutta monin eri tavoin kuten esimerkiksi käyttämällä virtuaalipalvelimia ja pilvipohjaisia ratkaisuja. Lisäksi yhtiö kierrättää lämpöä, joka johdetaan takaisin paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Tämä ratkaisu on käytössä yhtiön uudenaikaisessa konesalissa Espoossa. Tukholmassa samankaltaista ratkaisua käytetään toimiston ja lähistöllä sijaitsevien rakennusten lämmitykseen.

Pienentääkseen kasvihuonepäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia Tieto pyrkii vähentämään matkustamista. Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan matkustaminen sisäisiin kokouksiin on minimoitava ja matkustamisen tilalla käytetään digitaalisia työkaluja kuten video- ja telekonferensseja tai verkkokokouksia. Lisäksi työntekijöiden tulee valita ympäristöystävällinen tapaa matkustaa aina kun se on mahdollista.

Välttääkseen ympäristöriskejä toimitusketjussa ja vähentääkseen ostettujen hyödykkeiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia Tieto korostaa ympäristökysymyksiä myös toimittajiensa, alihankkijoittensa ja kumppaneidensa kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että nämä täyttävät korkeat eettiset ja ympäristöön liittyvät vaatimukset, jotka on esitetty yhtiön toimittajia koskevissa periaatteissa. Periaatteet perustuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edellyttävät, että toimittajilla ja kumppaneilla on joko ISO14001-standardin tai EMAS-järjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) mukainen ympäristönhallinnan järjestelmä.

Tieto kiinnittää erityistä huomiota ilmastonmuutokseen. Vuonna 2015 yhtiön hallitus ilmoitti Tiedon tukevan Pariisin ilmastoneuvottelujen (COP21) tavoitteita CDP:n kautta. Tiedon tavoitteena on integroida kestävä kehitys liiketoimintaansa niin periaatteellisella tasolla kuin käytännössä. Tieto käy myös avointa keskustelua kestävästä kehityksestä sidosryhmiensä kanssa. Tavoitteena on alentaa Tiedon, sen asiakkaiden ja toimitusketjun ympäristövaikutuksia.

Vuonna 2015 Tieto nousi yritysten parhaimmistoon mitattaessa niiden sijoittajille ja kansainvälisille markkinoille julkaisemaa tietoa omista ilmastovaikutuksistaan. Tieto sai 98 pistettä 100:sta. Tunnustuksen takana on CDP, kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii edistämään kestävää taloutta. Tiedon sijoitus julkaistiin CDP:n ilmastonmuutosraportissa vuodelta 2015 (Nordic natural capital edition). Korkeat pisteet kertovat yrityksen julkaiseman ilmastotiedon korkeasta laadusta. Tietoa voidaan käyttää pohjana mm. tehtäessä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen tähtääviä taloudellisia päätöksiä. 

Tieto julkisti kuudennen GRI-pohjaisen yritysvastuuraporttinsa vuonna 2015. Raportti sisältää yleiskatsauksen Tiedon toimintaan taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristövastuun alueilla vuonna 2014, ja se on laadittu uuden GRI G4 -ohjeiston mukaisessa peruslaajuudessa (Core). Ulkopuolinen tarkastaja varmensi raportin AA1000-varmennusstandardin mukaisesti. Katsaus Tiedon toimintaan vuonna 2015 julkistetaan erillisessä yritysvastuuraportissa keväällä 2016.