Vahva kehitys pohjautuu strategian onnistuneeseen toteutukseen

Strategian onnistunut toteutus on vahvistanut Tiedon hyvää kehitystä viime vuosina. Tiedon transformaatio, jossa painopistealueena on ollut palveluiden uudistaminen ja toimitusten tehokkuus, on edennyt hyvin ja yhtiön kilpailukyky on parantunut. Laaja palveluvalikoima tukee yhtiön tavoitetta olla asiakkaiden luotettu kumppani liiketoiminnan ja tietotekniikan uudistamisessa ja tukea asiakkaita nopeasti muuttuvassa uusien teknologioiden ympäristössä. Tiedon kyky erottautua kilpailijoista perustuu johtaviin toimialakohtaisiin tuotteisiin valituilla alueilla, ja yhtiö panostaa jatkossakin toimialaosaamiseen voidakseen auttaa asiakkaitaan hyödyntämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tukea asiakkaiden liiketoiminnan uudistamista.

Vuonna 2015 vauhti kasvuhankkeiden toteuttamisessa kiihtyi. Tieto toteutti lukuisia yritysostoja ja keskittyi valittujen kasvuliiketoimintojen kehittämiseen investoimalla palvelujen kehittämiseen ja rekrytoimalla uutta osaamista. Lisäksi Tieto valmisteli tietoturvapalveluihin keskittyvän, kolmannen sisäisen startup-yrityksen käynnistämistä, joka toteutuikin tammikuussa 2016. Yhtiö solmi myös useita kumppanuussopimuksia voidakseen tarjota asiakkailleen kokonaisuuksia, jotka pohjautuvat parhaaseen mahdolliseen teknologiaan yhdistettynä Tiedon palveluihin ja ratkaisuihin. Esimerkkejä tästä ovat kumppanuus markkinoiden johtavan pankki- ja rahoitusalan ohjelmistojen toimittajan Temenoksen kanssa sekä Tiedon nimeäminen Salesforce.com ja Workdayn kumppaniksi. Workday on maailman johtavia toimijoita talous- ja henkilöstöhallinnon pilvipalveluissa. Tiedon strategian kehittäminen jatkuu ja päivittämiseen liittyvistä yksityiskohdista kerrotaan kevään aikana.  

Liiketoimintaostot ja -myynnit

Elokuussa Tieto osti Software Innovationin, joka on Pohjoismaiden johtavia ohjelmistoyrityksiä sisällönhallintaratkaisujen (Enterprise Content Management, ECM) alueella. Kauppa vahvistaa Tiedon asemaa etenkin Norjassa ja kasvattaa sen skaalautuvaa ohjelmistopohjaista liiketoimintaa. Lisäksi Tieto uskoo voivansa laajentaa palveluidensa tarjontaa kaupan ansiosta. Software Innovationin henkilömäärä on noin 350. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 40 milj. euroa. Noin 75 % yhtiön liikevaihdosta tulee Norjasta ja loput pääosin Ruotsista ja Tanskasta.

Marraskuussa Tieto osti ruotsalaisen Imano AB:n, joka on erikoistunut paperi- ja metsäteollisuuden konsultointipalveluihin ja tukee asiakkaitaan näiden digitalisoidessa liiketoimintaprosesseja. Yritysosto tukee Tiedon pyrkimystä kasvaa Ruotsin ja Norjan suurimmaksi IT-palvelutarjoajaksi paperi- ja metsäteollisuudelle. Imanolla on noin 50 työntekijää Ruotsissa. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 7 milj. euroa.

Joulukuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Smilehousen ostosta. Smilehouse, joka on Suomen johtava toimija monikanavaisen kaupankäynnin ratkaisuissa, toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Yrityskaupan ansiosta Tieto vahvistaa asemaansa yhtenä Pohjoismaiden johtavista yrityksistä digitaalisen asiakaskokemuksen alueella. Kauppa tukee yhtiön tavoitetta nopeuttaa kasvuaan tällä markkinalla. Smilehouse on sähköisen kaupankäynnin edelläkävijä Suomessa. Yhtiöllä on 75 työntekijää. Kauppa kasvattaa Tiedon liikevaihtoa tällä alueella merkittävästi. Vuonna 2015 Smilehousen liikevaihto oli noin 10 milj. euroa, ja sen odotetaan kasvavan markkinoita nopeammin.

Fokusoitumista painottavan strategiansa mukaisesti Tieto sopi syyskuussa Lean System -liiketoimintojen myynnistä Suomessa. Myydyt liiketoiminnot, jotka työllistävät lähes 40 henkilöä, tarjoavat palveluja lähinnä suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille Tiedon keskittyessä strategiansa mukaisesti keskisuuriin ja suuriin yrityksiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin.

Palveluiden ja osaamisen uudistaminen

Tiedon tavoitteena on olla edelläkävijä toimitusten tehokkuudessa sekä korkealaatuisten palveluiden tarjoajana. Yhtiö pyrkii hyödyntämään markkinamuutoksen mahdollistamia uusia palvelumalleja. Tieto jatkaa palveluidensa ja osaamisensa uudistamista tavoitteenaan olla asiakkaiden luotettu kumppani liiketoiminnan digitalisoinnissa. Vuonna 2015 Tieto rekrytoi osaamista uusille palvelualueille. Rekrytoinnit sisältävät esimerkiksi toimialakonsultteja, digitaalisia arkkitehtejä, asiakaskokemuksen johtamiseen liittyviä suunnittelijoita ja ohjelmistokehittäjiä. Joulukuun loppuun mennessä Tieto oli rekrytoinut noin 500 lisäosaajaa. Rekrytoinnit toteutettiin pääasiassa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisaalta uudet palvelut ovat vähemmän työvoimavaltaisia ja itsepalvelukanavat vähentävät henkilöstötarvetta. Tieto on myös panostanut myyntiin rekrytoimalla uutta myyntihenkilöstöä. Tämä on lisännyt IT-palveluiden myynnin kustannuksia jonkin verran.

Tieto kasvatti investointejaan palveluiden kehittämiseen vuonna 2015 voidakseen varmistaa asemaansa liiketoiminnan digitalisoinnin luotettuna kumppanina ja lisätäkseen skaalautuvuutta. Sovellushallinnan palveluiden ja infrastruktuuripalveluiden teollistamisen tavoitteena on korkea laatu, nopeus, tehokkuus ja hyvä asiakaskokemus. Vuonna 2015 IT-palvelujen kehittämiskustannukset ylittivät edellisvuoden tason noin 10 milj. eurolla. Lisäksi Jatkuvien palveluiden automatisointiohjelmaan liittyvät kustannukset vaikuttivat koko vuoden tulokseen. Kustannusten 5 milj. euron nousu toteutui vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Kehittämiskustannukset olivat vuonna 2015 noin 60 milj. euroa eli yli 4 % konsernin liikevaihdosta.

Voidakseen kasvaa markkinoita nopeammin pitkällä aikavälillä Tieto kohdisti suurimman osan palvelujen kehittämisestä valittuihin kasvualueisiin. Seuraavien uusien palvelujen myynti oli vuositasolla yli 260 milj. euroa ja kasvu 20 %:

 • Digitaalinen asiakaskokemus  
 • Lifecare
 • Teollinen internet
 • Pilvipalvelut
 • Tietoturvapalvelut,
  joka on tammikuussa 2016 käynnistetty, modernien tietoturvahyökkäysten estoon keskittyvä uusi startup. Uusi yksikkö vahvistaa Tiedon liiketoimintaa tietoturvan alueella, joka on jatkossa yksi Tiedon valituista kasvualueista.

Digitaalinen asiakaskokemus

Uudet palvelut tarjoavat yrityksille keinoja erottautua kilpailijoista tarjoamalla digitaalisia elämyksiä sekä hyödyntämällä asiakaskäyttäytymisen analysointia. Asiakaskysyntä painottuu digitaalisten palvelujen kokonaisvaltaiseen käyttöön, mikä mahdollistaa markkinoinnin, myynnin ja palveluiden kehittämisen kaikilla digitaalisilla kanavilla. Pohjoismaisten markkinoiden vuotuisen kasvun odotetaan olevan lähivuosina noin 20 %.

Voidakseen hyödyntää monikanavaisen kaupankäynnin tarjoamia mahdollisuuksia Tieto osti joulukuussa Smilehousen, joka on Suomen johtava toimija monikanavaisen kaupankäynnin ratkaisuissa. Yritysten osaamiseen pohjautuen Tiedon digitaalisen asiakaskokemuksen startup voi tarjota laajoja monikanavaisia ratkaisuja laajemmalle asiakasryhmälle, sisältäen kaupan alan ja finanssisektorin lisäksi myös teollisuuden, tietoliikenteen ja energiasektorin. Tieto lisäsi myös investointejaan tälle alueelle ja rekrytoi uutta osaamista vuonna 2015 vahvistaakseen ajatusjohtajan asemaansa kotimarkkinoilla. Vuonna 2015 alueen henkilöstömäärä kasvoi noin 140:llä, mukaan lukien Smilehousen henkilöstö. Vuonna 2015 Tiedon liikevaihto tällä alueella oli noin 30 milj. euroa kasvun ollessa 20 %.

Lifecare

Digitalisointimarkkinat terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla ovat pysyneet hyvinä. Kysyntä uusille ratkaisuille, jotka auttavat vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen, on vahvaa. Tämä johtuu osittain väestön ikääntymisestä, mutta myös tarpeesta alentaa kustannuksia. Lifecare on johtava pohjoismainen toimialaratkaisu terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorille. Lifecare kuului vuoden 2015 palvelukehityksen painopistealueisiin, ja Tieto on myös rekrytoinut uusia työntekijöitä kasvua tukemaan. Tärkeimmät sovellukset liittyvät esimerkiksi mobiiliin kotihoitoon, koulutukseen ja kansalaisten e-palveluihin. Sovellukset ovat modulaarisia ja sertifioidut avoimet rajapinnat tukevat ekosysteemiä ja kolmansien osapuolten sovellusten ja palveluiden integroimista järjestelmään. Tieto arvioi, että merkittävä osa sen julkisen hallinnon terveydenhuoltoasiakkaista siirtyy käyttämään Lifecarea vuoden 2016 aikana. Vuonna 2015 Tiedon liikevaihto tällä alueella oli yli 160 milj. euroa kasvun ollessa 6 %.

Teollinen internet

Teollisen internetin sovellukset lisääntyvät nopeasti yhdistäen internetin lukuisiin päivittäin käytettäviin laitteisiin. Sen lisäksi, että uudet sovellukset lisäävät automaatiota ja tuovat kustannussäästöjä ne tarjoavat myös liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille mukaan lukien IT-palveluiden tarjoajat. Teollista internetiä voidaan käyttää esimerkiksi laitteiden, kotien, autojen ja ihmisten seurannassa. Analysoidun tiedon pohjalta voidaan luoda uusia palveluja eri toimialoille kuten teollisuudelle, rakennusteollisuudelle, terveydenhuollolle ja tietoliikenteelle. Yritykset pystyvät näin nostamaan käyttöastetta, alentamaan ylläpitokustannuksia sekä parantamaan asiakaspalvelua.  Pohjoismaisten markkinoiden odotetaan kasvavan vuosittain noin 50 % (CAGR) yli 5 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Tiedon painopistealueita vuonna 2015 olivat palvelujen kehittäminen ja ratkaisujen tuotteistaminen. Tieto toi markkinoille useita ratkaisuja, esimerkiksi

 • Real Time Factory teollisuusyrityksille tehtaiden digitalisoimiseksi Industry 4.0:n aikakaudelle
 • eSense, ratkaisu älykkäiden hyvinvointipalveluiden hallintaan
 • VITAL, ratkaisu, joka tarjoaa analytiikkaa laitteistojen seurannan ja ylläpidon hallintaan
 • M2M-In-a-Box, TeliaSoneran kanssa yhdessä kehitetty palvelu, joka on osa TeliaSoneran IoT-tuoteportfoliota.

Vuoden loppua kohden Tieto Connect -alustan kehittäminen kiihtyi. Uuden, tammikuussa käyttöön otetun pilvipohjaisen alustan avulla yritykset voivat luoda oman IoT-sovelluksensa jopa minuuteissa. Tiedon teollisen internetin innovatiivisuus saikin tunnustusta kansainvälisesti arvostetussa, HfS:n toteuttamassa vertailututkimuksessa. Vuonna 2015 Tiedon investoinnit teolliseen internetiin olivat noin 4 milj. euroa liikevaihdon jäädessä tämän alle.

Pilvipalvelut

Tietotekniikkaa ollaan siirtämässä skaalautuviin ja joustaviin ympäristöihin, ja pilvipalveluiden markkinat kasvavat nopeasti. Tällä hetkellä pilvipalvelut sisältyvät lähes kaikkiin uusiin tarjouksiin, koska uudet teknologiat yhdistyneenä globaaleihin toimitusmalleihin ja teollistettuihin prosesseihin auttavat alentamaan järjestelmien kokonaiskustannuksia. Pilvimarkkinoiden, mukaan lukien julkinen ja yksityinen pilvi, vuotuisen keskimääräisen kasvun odotetaan olevan noin 30 % (CAGR 2013–2018) tulevina vuosina.

Jatkuvissa palveluissa kasvun ajureina toimivat yrityksille tarkoitetut pilvipalvelut kuten Tieto Cloud Server, Tieto Productivity Cloud ja Tieto Dynamic Landscape for SAP. Lisäksi palveluiden siirrosta pilveen on tullut oleellinen osa ulkoistuksia. Vuoden 2015 lopulla Tieto toi markkinoille kaksi uutta palvelua: Tieto Enterprise Cloud Orchestrator (TECO) ja Tieto Dynamic Landscape for databases (powered by Oracle). TECO automatisoi sekä asiakkaan sovellusten elinkaaren hallinnan alusta loppuun että infrastruktuurin käytön. Näin palvelu auttaa asiakasta kehittämään uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita sekä ottamaan ne käyttöön ketterämmin. TECO nopeuttaa sovellusten kehittämistä ja julkaisua useiden toimittajien ympäristössä, joten sen avulla yritykset ja organisaatiot voivat merkittävästi lyhentää uusien palveluiden käyttöönottoon tarvittavaa aikaa ja samalla alentaa kustannuksia. Pilvipalveluiden myynti kasvoi 65 % vuonna 2015, ja tällä hetkellä ne muodostavat noin 17 % Jatkuvien palveluiden liikevaihdosta.

Tietoturvapalvelut

Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan 90 % yrityksistä maailmanlaajuisesti ei ole varautunut kyberriskeihin riittävästi. Koska Tieto haluaa auttaa asiakkaitaan tietotekniikan yhä monimutkaisemmassa turvallisuusympäristössä ja käyttää hyväkseen tietoturvapalveluiden tarjoamat markkinamahdollisuudet, se toi tammikuussa 2016 markkinoille tietoturvapalveluihin keskittyvän sisäisen startupin. Tiedon tietoturvapalvelut on kehitetty turvaamaan yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden digitaalisia toimintoja. Jatkuvien palveluiden tietoturvapalvelumalli auttaa organisaatioita lisäämään näkyvyyttä ja suojaamaan digitaalista liiketoimintaansa. Tiedon Security Wall tarjoaa ainutlaatuisen, reaaliaikaisen näkymän tietoturvan hallintaan valvomalla digitaalista turvallisuutta jatkuvasti. Tieto on nimittänyt uuden tietoturvapalveluiden startupin vetäjäksi Markus Melinin, joka siirtyi Tietoon F-Securesta. Kyberturvallisuusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan noin 10 % (GAGR) vuoteen 2020 mennessä ja jatkuvien tietoturvapalvelujen markkinoiden tätäkin nopeammin.

Tulosajurit vuonna 2016

Tiedon tavoitteena on kasvaa IT-palveluissa markkinoita nopeammin vuonna 2016. Hankittujen yritysten liikevaihto oli yhteensä 57 milj. euroa vuonna 2015, josta 17 milj. euroa vaikutti Tiedon vuoden 2015 liikevaihtoon. 

Myös kannattavuuden odotetaan edelleen kehittyvän myönteisesti. Liikevaihdon kasvun lisäksi tuloksen kehitykseen vuonna 2016 vaikuttavat 

 • Jatkuvien palveluiden automatisointi ja sovellushallinnan teollistaminen   
 • palveluiden kehittäminen ja  
 • rekrytoinnit uusille palvelualueille.

Tammikuussa 2015 Tieto julkisti Jatkuvin palveluiden automatisointiin ja sovellushallinnan teollistamiseen liittyvän ohjelman. Suunnitelluista henkilöstövähennyksistä 650:n odotettiin vaikuttavan Jatkuvien palveluiden ja 190:n Konsultointi ja Integraatiopalveluiden palvelualueeseen. Joulukuun loppuun mennessä Jatkuvat palvelut oli toteuttanut yli 500 suunnitelluista irtisanomisista. Konsultointi ja integraatiopalveluissa vähennyksistä oli toteutunut noin 100, sisältäen omaehtoiset irtisanoutumiset ja sisäisen liikkuvuuden. Toimenpiteet jatkuvat vuonna 2016. Näiden vähennysten odotetaan tuovan noin 50 milj. euron bruttosäästöt, joista noin 20 milj. euroa toteutui vuonna 2015.  

Palveluiden ja osaamisen uudistamisen odotetaan jatkuvan vuonna 2016. Uuden osaamisen rekrytointi kasvualueille pienentää automaatiosta syntyvien säästöjen myönteistä vaikutusta. Vuonna 2016 Tieto kasvattaa edelleen investointejaan palvelujen kehittämiseen lupaavilla kasvualueilla. Palveluiden kehittämiskustannusten odotetaan kasvavan vuodesta 2015 ja olevan yli 4 % konsernin liikevaihdosta vuonna 2016.

Tuotekehityspalveluissa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon vaikuttaa erään avainasiakkaan päätös lisätä omien resurssien käyttöä, sillä sen projektit päättyivät vuoden 2015 toisen neljänneksen alussa. Koska toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta nykyisen liiketoiminnan kustannuspohja on terve, varsinaisen liiketoiminnan liikevoittomarginaalin odotetaan normalisoituvan alle 10 %:iin.

Tieto ennakoi, että uudelleenjärjestelyjen kustannukset ovat alle 2 % liikevaihdosta, mukaan lukien tammikuussa 2015 julkaistuun ohjelmaan liittyvät kustannukset. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan jatkossakin 3–4 % liikevaihdosta.