Taloudellinen tulos

Koko vuoden liikevaihto laski 4,1 % ja oli 1 460,1 (1 522,5) milj. euroa. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski orgaanisesti 2,6 %. Lasku johtui Tuotekehityspalvelujen merkittävien projektien päättymisestä, josta yhtiö ilmoitti lokakuussa 2014. Valuuttakursseilla, lähinnä Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Venäjän ruplan heikkenemisellä, oli 28 milj. euron kielteinen vaikutus liikevaihtoon. Liiketoimintaostoilla oli 17 milj. euron myönteinen vaikutus liikevaihtoon, pääasiassa Toimialakohtaisissa ohjelmistotuotteissa. Vaikutukset on esitetty Tiedon verkkosivuilla julkaistussa taulukossa www.tieto.com/investors. Liiketoimintamyynneillä oli 15 milj. euron kielteinen vaikutus. IT-palveluiden liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 2,7 %.

Koko vuoden liikevoitto (EBIT) oli 125,2 (61,1) milj. euroa eli 8,6 % (4,0) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 31,7 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja, 6,2 milj. euron myyntivoiton liittyen Lean Systems -liiketoimintojen myyntiin ja -0,1 milj. euron oikaisun, joka liittyy metsäteollisuuden liiketoiminnan myyntiin Isossa-Britanniassa vuonna 2013. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1) oli 150,8 (150,2) milj. euroa eli 10,3 % (9,9) liikevaihdosta. IT-palveluiden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 136,2 (128,5) milj. euroa.

Tieto kasvatti investointejaan kasvualueisiin, ja kannattavuuteen vaikuttivat myös Jatkuvien palveluiden automatisointiohjelmaan liittyvät kulut. Kustannukset, mukaan lukien kehittäminen sekä Jatkuvien palveluiden automatisointiin liittyvät tilapäiset, päällekkäiset kustannukset, kasvoivat 15 milj. euroa koko vuonna. Valuuttakurssimuutoksilla oli 9 milj. euron kielteinen vaikutus liikevoittoon. Kielteinen vaikutus syntyi lähinnä Ruotsin ja Norjan kruunusta sekä Venäjän ruplasta. Tulospalkkiot olivat 29,7 (27,5) milj. euroa.

Lähinnä Jatkuvien palveluiden automatisointiohjelmaan ja sovellushallinnan palvelujen teollistamiseen liittyvillä tehostamistoimenpiteillä oli noin 30 milj. euron myönteinen vaikutus IT-palveluiden liikevoittoon. Säästöjen vaikutusta pienensivät noin 20 milj. euron palkkainflaatio ja rekrytoinnit uusille palvelualueille. Varsinaisen liiketoiminnan henkilöstökustannukset pois lukien kustannussäästöt ja palkkainflaatio nousivat neljännellä neljänneksellä johtuen rekrytoinneista uusille palvelualueille. Tieto on rekrytoinut noin 500 uutta osaajaa vuoden 2015 aikana.  

Tuotekehityspalveluissa toimintaa tehostettiin kustannusten sopeuttamiseksi liiketoimintavolyymien laskuun.

Poistot ja alaskirjaukset olivat 56,6 (104,0) milj. euroa. Vertailuluku sisältää 39,6 milj. euron liikearvon alaskirjauksen. Koko vuoden nettorahoituskustannukset olivat 5,9 (4,5) milj. euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,2 (2,8) milj. euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat 2,4 (0,8) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 (-0,9) milj. euroa.

Koko vuoden osakekohtainen tulos oli 1,23 (0,48) euroa. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 1) oli 1,51 (1,56) euroa.  

Taloudellinen tulos palvelualueittain
Milj. euroa Asiakasmyynti
1–12/2015
Asiakasmyynti
1–12/2014
Muutos, % Liikevoitto
1–12/2015
Liikevoitto
1–12/2014
Jatkuvat palvelut 511 512 0 29,9 37,6
Konsultointi ja integraatiopalvelut 398 387 3 30,0 34,9
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 410 395 4 72,5 68,1
Tuotekehityspalvelut 142 229 -38 15,6 -42,9
Tukitoiminnot ja globaali johto       -22,8 -36,5
Yhteensä 1 460 1 522 4 125,2 61,1
Liikevoitto palvelualueittain
% Liikevoitto,
% liikevaihdosta
1–12/2015
Liikevoitto,
% liikevaihdosta
1–12/2014
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1),
% liikevaihdosta
1–12/2015
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1),
% liikevaihdosta
1–12/2014
Jatkuvat palvelut 5,9 7,3 9,5 7,5
Konsultointi ja integraatiopalvelut 7,5 9,0 9,0 9,9
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 17,7 17,3 16,7 17,8
Tuotekehityspalvelut 11,0 -18,7 10,3 9,5
Yhteensä 8,6 4,0 10,3 9,9
 
Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa palvelualueittain
Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja
valuuttojen vaikutus
1–12/2015
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien
vaikutus
1–12/2014
Muutos, %
Jatkuvat palvelut 518 512 1
Konsultointi ja integraatiopalvelut 401 387 4
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 408 394 4
IT-palvelut 1 327 1 291 3
Tuotekehityspalvelut 142 216 -34
Yhteensä 1 469 1 507 -3

Jatkuvat palvelut -alueella pilvipalveluiden myynnin kasvu jatkui kun taas perinteisten palveluiden kysyntä laski. Pilvipalvelujen myynti kasvoi 65 % ja muodosti 17 % Jatkuvat palvelut -palvelualueen myynnistä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 48,5 (38,4) milj. euroon johtuen lähinnä automaatio-ohjelmaan liittyvistä säästöistä. Ohjelman tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta, kilpailukykyä ja toimitusten tehokkuutta.

Konsultointi ja integraatiopalvelut -alueella liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Asiakaskokemuksen johtamiseen liittyvien palveluiden, toimialakonsultoinnin ja paketoitujen ratkaisujen kysyntä oli hyvää, mutta perinteisessä sovellushallinnassa hintaeroosio jatkui ja liikevaihto laski. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 36,0 (38,3) milj. euroa. Hienoinen lasku johtui kasvuliiketoimintaan sekä palveluiden ja osaamisen uudistamiseen liittyvien rekrytointien lisääntymisestä. Investoinnit kohdistetaan kasvuliiketoimintoihin sekä palvelutoimitusten teollistamiseen. Palvelutoimitusten teollistamiseen liittyvät henkilöstövähennykset paransivat kannattavuutta vuoden loppua kohden. 

Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet -palvelualueella kasvu oli vahvaa. Voimakkaimmin kasvoivat Finanssipalvelut sekä Terveydenhuolto ja hyvinvointi, 7 % ja 6 %. Lisäksi Software Innovationin osto kasvatti liikevaihtoa noin 16 milj. euroa. Öljy- ja kaasuteollisuudessa kysyntä oli heikkoa ja liikevaihto laski. Palvelujen kehittämiskustannukset kasvoivat 9 milj. euroa, mikä vaikutti kannattavuuteen. Investoinnit kohdistettiin lähinnä Lifecareen ja teolliseen internetiin.

Tuotekehityspalveluissa liikevaihdon lasku johtui erään avainasiakkaan päätöksestä lisätä omien resurssien käyttöä. Asiakkaan projektit päättyivät ensimmäisellä neljänneksellä. Myynti nykyiselle asiakaskunnalle säilyi suhteellisen vakaana. Kokonaismyynti nykyisille suurimmille asiakkaille oli edellisvuoden tasolla. Lisäksi kiinnostus tietoliikenneverkon virtualisointiin pilvipohjaiseksi on kiihtymässä ja kysyntä kasvaa. Tieto solmikin uusia sopimuksia tällä alueella. Vuonna 2014 toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat keventäneet nykyisen liiketoiminnan kustannusrakennetta.

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
Milj. euroa Asiakasmyynti
1–12/2015
Asiakasmyynti
1–12/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 347 335 4
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 307 311 -1
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 439 410 7
Tietoliikenne, media ja energia 227 238 -5
IT-palvelut 1 318 1 293 2
Tuotekehityspalvelut 142 229 -38
Yhteensä 1 460 1 522 -4
 
 
Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa toimialaryhmittäin
Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja
valuuttojen vaikutus
1–12/2015
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien
vaikutus
1–12/2014
Muutos, %
Finanssipalvelut 355 335 5
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 308 310 -1
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 430 410 5
Tietoliikenne, media ja energia 234 238 -2
IT-palvelut 1327 1291 3
Tuotekehityspalvelut 142 216 -34
Yhteensä 1 469 1 507 -3

Finanssipalveluissa liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla eli Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet, Konsultointi ja integraatiopalvelut sekä Jatkuvat palvelut. Sekä nykyiset suuret asiakkaat että useat Toimialakohtaisten ohjelmistotuotteiden asiakkaat Pohjoismaiden ulkopuolella vaikuttivat myönteisesti kasvuun. Myynti Itä-Euroopassa oli edelleen heikkoa haastavista markkinaolosuhteista johtuen.

Teollisuus, kauppa ja logistiikka -ryhmässä liikevaihto paikallisissa valuutoissa pysyi edellisvuoden tasolla. Valmistavassa teollisuudessa ja metsäteollisuudessa kehitys oli hyvää lukuisten uusien sopimusten ansiosta, mutta kaupan alalla eräiden suurten sopimusten päättyminen ja investointipäätösten lykkääntyminen Suomessa vaikuttivat kehitykseen kielteisesti. 

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi -toimialaryhmässä liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 5 % johtuen lähinnä vuoden aikana solmituista uusista sopimuksista. Lisäksi Software Innovationin osto kasvatti liikevaihtoa noin 16 milj. euroa. Orgaaninen kasvu tuli lähinnä terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilta.

Tietoliikenne, media ja energia -toimialaryhmässä liikevaihto paikallisissa valuutoissa kääntyi loppuvuodesta kasvuun. Tämä johtui myönteisestä kehityksestä tietoliikenne- ja energiasektoreilla. Mediasektorin sekä öljy- ja kaasuteollisuuden liikevaihto laski haasteellisten markkinaolosuhteiden johdosta.