Rahavirta, rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan nettorahavirta, joka sisältää nettokäyttöpääoman kasvun 15,0 (lasku 17,4) milj. euroa, oli 132,6 (167,9) milj. euroa.

Koko vuoden maksetut verot olivat 20,4 (7,0 sisältäen 12,3 milj. euron veronpalautuksen Suomessa) milj. euroa. Tammikuussa 2016 Tieto maksoi 6,0 milj. euroa Suomessa johtuen siirtohinnoittelun verotarkastuksesta vuosilta 2009–2013. Lisätietoja on konsernitilinpäätöksen liitteessä 9.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 50,5 (42,5) milj. euroa, josta 43,7 (43,0) milj. euroa maksettiin. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,5 % (2,9) liikevaihdosta ja ne liittyivät pääasiassa konesalikeskuksiin. Koko vuonna yritysostoista maksettiin 73,7 (3,7 positiivinen) milj. euroa.  Lean Systems -liiketoimintojen myynnistä aiheutui positiivinen 8 milj. euron vaikutus koko vuoden investointien rahavirtaan.

Omavaraisuusaste oli 46,2 % (47,8). Nettovelkaantumisaste nousi 2,7 %:iin (-12,6). Korollinen nettovelka oli 13,2 (-59,2) milj. euroa sisältäen 171,3 milj. euroa korollista velkaa, 6,7 milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 8,1 milj. euroa rahoitusleasingsaatavia, 0,5 milj. euroa muita korollisia saatavia ja 156,2 milj. euroa rahavaroja.

100 milj. euron suuruinen joukkovelkakirjalaina erääntyy toukokuussa 2019. Lainalle maksetaan kiinteää 2,875 %:n vuotuista korkoa. Pitkäaikaiset korolliset lainat olivat 105,0 milj. euroa joulukuun lopussa. Lyhytaikaiset korolliset lainat olivat 73.0 milj. euroa ja liittyivät lähinnä yritystodistuksiin, yhteisyritysten konsernitiliin ja ohjelmistohankintasopimukseen. Tiedon syndikoitu laina korvattiin toukokuussa 2015 uudella viisivuotisella 150 milj. euron vakuudettomalla syndikoidulla lainalla, jossa on kaksi yhden vuoden jatkomahdollisuutta. Laina ei ollut käytössä joulukuun lopussa.