Lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin ja Norjan kruunu, vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.  Ruotsin ja Norjan osuus Tiedon myynnistä on 47 %. Tilinpäätöksessä on lisätietoja valuuttariskien hallinnasta ja lisäksi internet-sivulla www.tieto.com/currency-impact on tietoa valuuttaherkkyyksistä. 

Hidas kasvu Euroopassa saattaa johtaa myös tietotekniikan palvelumarkkinoiden heikkoon kehitykseen. Tiedon kymmenen suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on 30 %, ja niin ollen yhtiön liikevaihdon kehitys on suhteellisen herkkä muutoksille suurten asiakkaiden kysynnässä. Osuus on kuitenkin laskenut noin 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2014.

Tietotekniikka-alan yritysten tulee jatkuvasti uudistaa osaamista johtuen merkittävästä toimialan muutoksesta. Tämä yhdistettynä toimitusten osittaiseen siirtämiseen suotuisan kustannustason maihin johtaa yritysten uudelleenjärjestelyjen jatkumiseen sekä tarpeeseen rekrytoida uutta osaamista. Tämä saattaa johtaa väliaikaisesti päällekkäisiin henkilöstökustannuksiin ja synnyttää epävarmuutta yrityksen sisällä.  

Alalle on tyypillistä, että suuret yksittäiset sopimukset saattavat vaikuttaa kasvuun voimakkaasti, ja hintapaine heikentää kannattavuutta. Lisäksi uudet teknologiat kuten pilvipalvelut johtavat siihen, että kysyntä painottuu pidemmälle standardoituihin ja vähemmän työvoimaa vaativiin ratkaisuihin. Kaikki nämä muutokset saattavat johtaa tarpeeseen jatkaa toiminnan uudelleenjärjestelyjä.

Venäjään liittyvät riskit ovat vähäiset, sillä Venäjän myynnin osuus Tiedon liikevaihdosta on alle 1 %. Mikäli epävakaus vaikuttaisi Suomen talouskehitykseen, sillä on mahdollisesti epäsuora vaikutus tietotekniikkapalvelujen kysyntään.

Tuotekehityspalveluissa on alalle tyypillisesti heikko näkyvyys johtuen lyhyestä tilauskannasta. PDS kirjasi liikearvon alentumisen vuonna 2014 johtuen liiketoimintavolyymien laskusta ja on onnistuneesti sopeuttanut kulurakennettaan. Yleisesti tietoliikennesektorin haastava toimintaympäristö saattaa johtaa liikearvon alentumisiin myös jatkossa.

Teknologialisensseihin liittyvät lisämaksut sekä toimitusten laatuun liittyvät ongelmat ja niistä johtuvat projektiylitykset ovat tyypillisiä riskejä tietotekniikan palvelualalle. Jatkuvien palveluiden automatisointiin liittyvät muutokset, toimitusten siirtämiseen suotuisan kustannustason maissa sijaitseviin osaamiskeskuksiin sekä yhtiössä käynnissä olevaan uudelleenorganisointiin liittyy projektitappio- ja sopimussakkoriskejä.

Yrityksiin kohdistuu globaalisti verotarkastuksista johtuvia uusia riskejä. Jos makrotaloudellisen ympäristö heikko tilanne jatkuu, eräät maat saattavat lisätä uutta säätelyä, ja tämän lisäksi muutoksilla veroviranomaisten tulkinnoissa saattaa olla kielteinen vaikutus yrityksiin.