Tase (FAS)

TASE (FAS)
 
1 000 euroa Liite 31.12.2015 31.12.2014
 
VASTAAVAA
 
Pysyvät vastaavat        
Aineettomat hyödykkeet   8 2 295 3 095
Aineelliset hyödykkeet   9 3 435 2 721
Sijoitukset   10 935 754 866 893
         
Pysyvät vastaavat yhteensä     941 484 872 709
         
Vaihtuvat vastaavat        
Pitkäaikaiset saamiset        
Lainasaamiset   11 6 127 5 869
Muut saamiset   11 430 790
      6 557 6 659
         
Lyhytaikaiset saamiset        
Myyntisaamiset     45 -
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 12, 13 80 439 63 242
Saamiset yhteisyrityksiltä 12, 13 204 187
Muut saamiset     1 710 1 287
Siirtosaamiset   13 3 690 5 082
      86 088 69 798
         
Rahat ja pankkisaamiset     96 673 119 065
         
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     189 318 195 522
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ     1 130 802 1 068 231
 
 
1 000 euroa Liite 31.12.2015 31.12.2014
 
VASTATTAVAA
 
Oma pääoma   14    
Osakepääoma     76 555 76 555
Osakeanti optio-oikeuksilla     29 460
Ylikurssirahasto     13 792 13 792
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     12 061 8 460
Edellisten tilikausien voitto     571 527 617 733
Tilikauden voitto     46 661 48 211
      720 625 765 211
         
Pakolliset varaukset   15 5 327 9 772
         
Vieras pääoma        
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Joukkovelkakirjalainat   16 100 000 100 000
Muu pitkäaikainen vieras pääoma   16 5 5
      100 005 100 005
         
Lyhytaikainen vieras pääoma   17    
Ostovelat     5 947 8 441
Velat saman konsernin yrityksille 17, 18 215 899 157 560
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 17, 18 19 344 8 955
Lainat     50 056 370
Muut velat     2 347 2 720
Siirtovelat   18 11 252 15 197
      304 845 193 243
         
Vieras pääoma yhteensä     404 850 293 248
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ     1 130 802 1 068 231