Epäsuora rahoituslaskelma (FAS)

EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA (FAS)
 
1 000 euroa 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta    
Voitto ennen satunnaisia eriä 12 188 17 925
Oikaisut:    
Suunnitelman mukaiset poistot 3 241 5 913
Rahoitustuotot ja -kulut -25 757 -37 769
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -5 220 8 766
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -15 548 -5 165
     
Käyttöpääoman muutos    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 6 874 35 326
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -5 382 -11 967
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -14 056 18 194
     
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -18 848 -12 293
Saadut korot 11 867 7 059
Saadut osingot ja pääomanpalautukset 34 609 97 544
Välittömät verot -2 610 4 903
Liiketoiminnan rahavirta 10 962 115 407
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 046 -2 982
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 22 5
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -68 306 -1 033
Myönnetyt lainat -18 775 -2 194
Lainasaamisten takaisinmaksut 14 815 18 801
Investointien rahavirta -75 290 12 597
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksetut osingot -95 227 -65 324
Maksullinen osakeanti 3 601 5 366
Pitkäaikaisten velkojen takaisinmaksut - -433
Lyhytaikaisten lainojen nostot 58 567 5 969
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 339 -33 843
Konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos, netto 47 233 -27 652
Saatu konserniavustus 34 100 29 000
Rahoituksen rahavirta 41 935 -86 917
     
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) -22 393 41 087
     
Rahavarat tilikauden alussa 119 065 77 978
Rahavarat tilikauden lopussa 96 672 119 065
  -22 393 41 087