Palkitseminen

Tiedon palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on saada yhtiöön osaavia henkilöitä ja pitää heidät konsernin palveluksessa, motivoida avainhenkilöitä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Yhtiön työntekijöiden palkitsemisperiaatteet määritellään yhtiön henkilöstöpolitiikassa, jota yhtiö soveltaa globaalisti kaikissa yksiköissä tukeakseen strategiaansa, tavoitteitaan ja arvojaan.

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa johtoryhmän jäsenten palkitsemisen suunnittelusta ja muun henkilöstön palkitsemisperiaatteiden laatimisesta. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta valiokunnan esityksestä.

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti hallituksen vuotuiset palkkiot ovat:

  • hallituksen puheenjohtaja 83 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja
  • hallituksen varsinaiset jäsenet 34 500 euroa.

Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta.

Lisäksi vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille ei ole asetettu rajoituksia osakkeiden luovutuksen suhteen, mutta yhtiö suosittelee, että hallituksen jäsenet pitäisivät kaikki palkkiona saamansa osakkeet niin kauan kuin he ovat Tiedon hallituksen jäseniä.

Edellä kuvatun osakepalkkion lisäksi hallituksen jäsenet eivät osallistu muihin osakepohjaisiin järjestelyihin tai saa palkkioita sellaisista eikä hallituksen jäsenillä ole eläkejärjestelyjä Tiedossa. Tiedon toimiva johto ja henkilöstö eivät saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä tai kokouksiin osallistumisesta konserniin kuuluvissa yrityksissä. Lukuun ottamatta henkilöedustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelusuhdetta Tietoon.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen palkitseminen 2015 5)
  Vuosipalkkio Kokouspalkkiot, euroa 6)
  Käteispalkkio (60 %) 7) Osakepalkkio (40 %) 8)  
Markku Pohjola (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj) 33 200 1 543 17 600
Kurt Jofs (varapuheenjohtaja) 21 000 976 15 200
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj) 21 000 976 17 600
Eva Lindqvist 13 800 641 12 800
Sari Pajari 13 800 641 13 600
Risto Perttunen 9) N/A N/A 2 400
Endre Rangnes 13 800 641 11 200
Jonas Synnergren 13 800 641 17 600
Lars Wollung 10) 13 800 641 11 200
Yhteensä 144 500 euroa Osakepalkkio 6 700 119 200 euroa
 
Hallituksen jäsenten osakeomistukset Tiedossa    
Nimi 31.12.2015 31.12.2014
Markku Pohjola (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj) 26 000 23 949
Kurt Jofs (varapuheenjohtaja) 11 565 10 589
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj) 10 345 9 369
Eva Lindqvist 4 185 3 544
Sari Pajari 3 018 2 377
Risto Perttunen 9) N/A 6 344
Endre Rangnes 1 275 634
Jonas Synnergren 3 018 2 377
Lars Wollung 10) 641 N/A

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkkiot koostuvat

  • peruspalkasta ja eduista
  • lyhyen aikavälin kannustimista eli vuotuisesta tulospalkkiosta
  • pitkän aikavälin kannustimista kuten optio-ohjelmista ja muista osakepohjaisista ohjelmista sekä eläkejärjestelyistä.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Vuotuisen tulospalkkion tavoitteena on palkita yrityksen ja yksilöiden suorituksia. Tiedon tulospalkkiojärjestelmä perustuu yhtiötasoisiin ja yksilöllisiin, mitattavissa oleviin tavoitteisiin.  Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus on kuvattu erillisessä taulukossa.

Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain tavoitteet tulospalkkioille. Toimitusjohtajan tulospalkkio on 50 % ja muiden johtoryhmän jäsenten tulospalkkio 30 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtajan tulospalkkio on enintään 100 % ja muiden johtoryhmän jäsenten enintään 60 %. Hallitus päättää tulospalkkioiden suuruuden tilinpäätöksen valmistuttua. Tulospalkkio maksetaan toukokuun loppuun mennessä.

Osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustimet

Tiedolla on kahdentyyppisiä osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä: pitkän aikavälin osakekannustinohjelma ja optio-ohjelmia.

Hallitus hyväksyy osakekannustinohjelmien ehdot. 

Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012–2014 kattoi johtoryhmän jäsenet ja noin 85 avainhenkilöä. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2012 ja viimeinen ansaintajakso päättyi 31.12.2014. Yksittäisiä ansaintajaksoja seuraa rajoitusjakso, jonka pituus on ylimmälle johdolle kaksi vuotta ja muille osanottajille yksi vuosi. Ansaittuja osakkeita ei voi luovuttaa rajoitusjakson aikana.

Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma (Long-Term Incentive Programme) vuodelle 2015 kattaa johtoryhmän jäsenet ja noin 130 avainhenkilöä. Ohjelma koostuu ostuu kannustinosakkeista (Performance Shares and Restricted Shares). Ansaintajakso on kolme vuotta, 1.1.2015–31.12.2017. Mikäli tulosmittarit ja muut tavoitteet saavutetaan, osakkeet toimitetaan osallistujille keväällä 2018.

Hallituksen omien osakkeiden hankkimiseksi ja liikkeeseen laskemiseksi tarvittavia valtuuksia ehdotetaan vuosittain hyväksyttäviksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tiedon osakepohjaisten kannustinohjelmien tärkeimmät periaatteet, kuten palkitsemisen perusteet ja määrät, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla www.tieto.fi/sijoittajille.

Tiedossa ei ole perustettu uusia optio-ohjelmia vuoden 2009 jälkeen. Optio-ohjelmien (2009 A, 2009 B ja 2009 C) ehdot on hyväksynyt varsinainen yhtiökokous, ja niiden suuntaamisesta on päättänyt hallitus henkilöiden suoritusten perusteella. Voimassa olevat ohjelmat kattavat johtoryhmän jäsenet ja noin 95 muuta työntekijää. Lisätietoja optio-ohjelmista löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tieto.fi/sijoittajille.

Eläkejärjestelyt

Tiedolla on useita eri eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat kansallisiin vaatimuksiin ja käytäntöihin. Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä.

Useimmat lisäeläkejärjestelyt ovat ns. maksuperusteisia järjestelmiä11). Maksuperusteisissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

Useimpien suomalaisten jäsenten osalta vuotuiset maksut eläkevakuutusyhtiön hallinnoimiin eläkejärjestelmiin vastaavat 15 tai 23 %:a henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Kertynyt eläke, mukaan lukien pääomasijoituksen tuotto, maksetaan 60–70 vuoden iästä alkaen henkilön valinnan mukaan. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan eläkejärjestelyjen vuotuinen kustannus on 23 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Muiden suomalaisten johtoryhmän jäsenten, jotka ovat järjestelyn piirissä, osalta kustannus on 15 % vuotuisesta peruspalkasta.

Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä toimisuhteen tärkeimmistä ehdoista.

 
Toimitusjohtaja
Kimmo Alkio  
Palkka 550 000 euroa/vuosi (45 833 euroa/kk) ml. autoetu. Yhteensä 550 000 euroa.
Edut 2 409 euroa
Tulospohjainen lisätulospalkkio Tieto maksoi tammikuussa 2015 toimitusjohtajalle tulospohjaisen lisätulospalkkion. Palkkio perustui hallituksen asettamien haastavien tavoitteiden saavuttamiseen vuoden 2014 loppuun mennessä yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tulospalkkioksi määriteltiin alun perin 1 000 000 euroa. Tulosten perusteella hallitus hyväksyi 500 000 euron tulospalkkion, joka koostui 10 688 yhtiön omasta osakkeesta ja käteisosuudesta.
Tulospalkkio 2015 Ei vielä määritelty (vuonna 2015 maksettiin 265 000 euroa vuoden 2014 tuloksesta)
Tulospalkkion perusteet 50 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen, tilauskertymään ja strategian implementointiin, kun tavoitteet saavutetaan.
Enintään 100 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen, tilauskertymään ja strategian implementointiin, kun saavutukset ylittävät tavoitteet.
Palkitsemisen perustana olevien tekijöiden painotus:
• Yrityksen tulos 30 %
• Yrityksen myynti 20 %
• Tilauskertymä 20 %
• Strategian implementointi 30 %
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2012–2014 Mikäli tavoitteet saavutetaan, toimitusjohtajalle maksetaan summa, joka vastaa 50 %:a vuotuisesta bruttopalkasta ja enintään 120 % vuotuisesta bruttopalkasta.
Toimitusjohtajalle toimitettiin yhteensä 12 742 Tiedon osaketta vuoden 2015 keväällä liittyen ansaintajaksoihin 2014 ja 2012–2014. Ohjelman ehtojen mukaan osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Vuonna 2015 maksettujen palkkioiden käypä arvo on 636 028 euroa.12)

Lisätietoja löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tieto.fi/sijoittajille.
Osakepohjainen palkitsemisohjelma Oikeutettu yhteensä 9 200 osakkeeseen, jos ohjelman kriteerit täyttyvät. Ohjelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Osakkeiden käypä arvo on 227 424 euroa.13)
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2015 Oikeuttaa 20 000 osakkeeseen (Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä), jos tulosmittareiden tavoitetasot saavutetaan ja enintään 40 000 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2015–2017. Osakkeiden käypä arvo on 494 400 euroa 14)
Osakeomistusohje Suositeltava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden
bruttoperuspalkkaa.
Osakepohjaisiin kannustimiin liittyvät kustannukset 315 896 euroa
Eläkeikä 63
Eläkekustannus Vuonna 2015 221 000 euroa.

Vuotuinen kustannus lakisääteisen eläkkeen lisäksi: 23 % vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä)15)
Irtisanomisaika Mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 12 kk.

Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kk.
Irtisanomiskorvaus Irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus 6 kuukauden peruspalkkaan ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen.

Jos joku ostaa yli 50 % yhtiön osakkeista tai jos yhtiö sulautuu toiseen yritykseen sulautuvana yrityksenä ja jos jompi kumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen 9 kuukauden kuluessa tällaisesta yrityskaupasta tai sulautumisesta, yhtiö maksaa 6 kuukauden peruspalkkaa ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavan irtisanomiskorvauksen sekä toimitusjohtajalle viimeisimmän pitkän aikavälin osakekannustinohjelman perusteella myönnettyjen osakkeiden enimmäismäärän arvon irtisanomisajan palkan lisäksi. Jos toimitusjohtaja jää yrityksen palvelukseen yrityskaupan tai sulautumisen jälkeen, hän on oikeutettu viimeisimmän pitkän aikavälin osakekannustinohjelman yllä mainittuun palkkioon 12 kuukautta kyseisen yrityskaupan tai sulautumisen jälkeen.

Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, hänellä ei ole oikeutta irtisanomiskorvaukseen muutoin kuin yllä mainitussa tapauksissa eli yli 50 %:n yritysostossa tai sulautumisessa.
 

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan omistamista osakkeista ja optioista löytyvät sisäpiirirekisteristä Tiedon verkkosivuilta www.tieto.fi/sijoittajille.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Johtoryhmä (pois lukien toimitusjohtaja) 16)
Palkat yhteensä 2 945 502 euroa
Edut yhteensä 131 200 euroa
Erityismaksut 0 euroa
Tulospalkkiot 2015 yhteensä Ei vielä määritelty (vuonna 2015 maksettiin 565 077 euroa vuoden 2014 tuloksesta)
Tulospalkkion perusteet Tulospalkkion perusteet sekä palkkioiden tavoite- ja enimmäismäärät vaihtelevat henkilöittäin. Tulospalkkion on määrä palkita
• yhtiön suorituksesta sekä
• yksilön suorituksesta

Suorituksen arviointi perustuu yllämainittuihin tekijöihin, ja hallitus vahvistaa sen erikseen kullekin johtoryhmän jäsenelle.

Talousjohtaja: yksilöllisen suorituksen lisäksi tulospalkkio perustuu yhtiön tulokseen, jota mitataan seuraavilla tekijöillä:
• Yrityksen tulos
• Yrityksen myynti
• Kassavirran paraneminen

Muut jäsenet: yksilöllisen suorituksen lisäksi tulospalkkio perustuu seuraaviin:
• yhtiön ja/tai
• oman toimialaryhmän tai palvelualueen tuloskriteerit (liikevoittoprosentti, myynti ja muut tulostavoitteet)
Optiot 2009 C -optio-ohjelma: oikeus merkitä 2 500 osaketta.
• Optio-oikeuksien käypä arvo on 39 000 euroa.17)
Optio-ohjelmien ehdot löytyvät Tiedon verkkosivuilta.
Ajantasaiset tiedot kunkin jäsenen omistamista osakkeista ja optioista löytyvät
sisäpiirirekisteristä Tiedon verkkosivuilta.
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2012–2014 Mikäli tavoitteet saavutetaan, johtoryhmän muille jäsenille maksetaan pitkän aikavälin osakekannustinohjelman 2012–2014 perusteella summa, joka vastaa 30–40 %:a vuotuisesta bruttopalkasta ja enintään 60–80 % vuotuisesta bruttopalkasta.

Johtoryhmän jäsenille toimitettiin vuoden 2015 keväällä yhteensä 22 305 Tiedon osaketta liittyen ansaintajaksoihin 2014 ja 2012–2014. Ohjelman ehtojen mukaan osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Vuonna 2015 maksettujen palkkioiden käypä arvo on 1 140 483 euroa. 18)

Lisätietoja löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tieto.fi/sijoittajille.
Osakepohjainen palkitsemisohjelma Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja yhteensä 23 900 osakkeeseen, jos ohjelman kriteerit täyttyvät. Ohjelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Osakkeiden käypä arvo on 590 808 euroa.19)
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2015 Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 90 000 osakkeeseen (Performance Shares), jos tulosmittareiden enimmäistasot saavutetaan sekä 7 600 osakkeeseen (Restricted Shares). Ohjelman ansaintajakso on 2015–2017. Näiden osakkeiden käypä arvo on 2 412 672 euroa. 20)
Osakepohjaisiin kannustimiin (ml. optio-ohjelmat) liittyvät kustannukset 765 371 euroa
Osakeomistusohje Suositeltava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden
bruttoperuspalkkaa.
Eläkeikä Paikallisten säännösten mukainen.
Eläkekustannus Vuonna 2015 yhteensä 1 032 783 euroa.

Talousjohtaja: Lakisääteisen eläkkeen lisäksi: vuotuinen kustannus vastaa 23 %:a vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä).
Useimmat muut suomalaiset johtoryhmän jäsenet, joilla ei ole aiempia eläkejärjestelyjä: lakisääteisen eläkkeen lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestelmä, jonka vuotuinen kustannus vastaa 15 %:a vuotuisesta peruspalkasta.21)
Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.
Irtisanomisaika Vaihtelee sopimuskohtaisesti ja on 6–12 kk.
Irtisanomiskorvaus Vaihtelee sopimuskohtaisesti ja vastaa irtisanomisaikaa.
 
Johtoryhmän osakeomistus
  Osakeomistus 31.12.2015 Osakeomistus 31.12.2014 Optiot 31.12.2015 Optiot 31.12.2014
Kimmo Alkio 39 403 15 973 0 30 000
Håkan Dahlström 1 000 1 000 0 0
Kolbjørn Haarr 22) N/A 1 171 N/A 39 000
Lasse Heinonen 13 278 8 731 2 500 15 000
Per Johanson 4 465 1 079 0 0
Ari Järvelä 4 956 2 478 0 9 000
Ari Karppinen 10 504 6 539 0 8 000
Satu Kiiskinen 3 398 1 000 0 0
Katariina Kravi 3 550 1 090 0 0
Antti Vasara 23) N/A 4 640 N/A 0
 

Yhteenveto koko johtoryhmän palkitsemisesta vuonna 2015 löytyy myös tilinpäätöksen liitteestä 7. Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys löytyy Tiedon verkkosivuilta www.tieto.fi/sijoittajille.